Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Vienuolikta vieta. ROTUŠĖJE

Vienuolikta vieta. ROTUŠĖJE. Fotografija Rimvydo Sprindžio

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * erškėčiais vainikuotas, * plaštakomis muštas ir nendre daužytas, * paniekos drabužiu apvilktas, * užrištomis akimis visaip išjuoktas ir niekintas, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

K. Mielasis Viešpatie Jėzau, * už piktadarį Barabą blogesniu palaikytas, * įtūžusios minios paniekintas, * nekaltu Piloto pripažintas, bet mirti pasmerktas, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau, Tavo skaudus nuplakimas mus teįspėja, * kad mes niekuomet Tavęs neplaktume palaidumu ir kitomis nedorybėmis, * o Tavo baisusis vainikas * mus tepašaukia tikrai atsiversti bei atgailauti * ir tepadeda mums laimėti amžinąjį Tavo garbės vainiką. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI.)

Vienuolikta vieta. ROTUŠĖJE. Fotografija Rimvydo Sprindžio KRYŽIŲ SUNKIAUSIĄ Jam nuodėmės deda, * slegia pečius Jam, numirti Jį veda. * Mūsų Kūrėjas meilingai sau ima * tą pasmerkimą.

2 Viešpatį stumdo minia kietaširdė, * žeidžia, užgauna jautriausią Jo širdį. * Dievas galybių vos eina – svyruoja, * sunkiai alsuoja.

3 Motina mato, sutikusi Sūnų, * kryžių sunkiausią ir baisią karūną... * Temsta jai akys iš to suspaudimo * ir nuliūdimo.

4 Ačiū Tau, Jėzau, už meilę karščiausią, * ačiū, Marija, už širdį jautriausią; * ačiū už skausmą, dėl mūs iškentėtą, * dar neregėtą.

Arba:

Vienuolikta vieta. ROTUŠĖJE. Fotografija Rimvydo Sprindžio STOVI MOTINA ir verkia: * veda Sūnų jos pasmerkę * išrinktos tautos vadai.

2 O, kaip širdį jai skaudėjo, * kada kenčiantį regėjo * savo Sūnų mylimą!

3 Kokiu žvilgsniu Jis žiūrėjo, * savo Motinos gailėjo * mūsų Išganytojas!

4 Kas iš mūsų neraudotų, * jei širdy tik pagalvotų, * ką ten juodu iškentė?!

5 Koks žmogus nesudrebėtų, * koks akmuo nesuminkštėtų * nuo šios Motinos skausmų?!

6 Kas pajėgtų neliūdėti * ir į ją ramiai žiūrėti, * kai ji kenčia su Sūnum?!

7 Jėzaus Motina skausminga, * kelk žmoniją nelaimingą, * šelpk ją nuopelnais Sūnaus!

atgal   aukštyn   tolyn