Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Dešimta vieta. PAS ERODĄ

Dešimta vieta. PAS ERODĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * Piloto pas Erodą nusiųstas, * to niekingo karaliaus paniekintas ir išjuoktas, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Jėzau, Amžinoji Išmintie! * Tu leidaisi apvelkamas paniekos rūbu * ir tartum kvailas išjuokiamas nedoro karaliaus; * neduok, meldžiame, mums susivilioti šio pasaulio gudrybe, * kuri Tavo akims yra tikra paikystė, * bet mokyk mus dangiškosios išminties * ir padėk mums pasiekti Tave. * Tu būdamas Dievas * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI.)

Dešimta vieta. PAS ERODĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio VALANDĄ TREČIĄ minia susirinkus * rėkė, grūmojo ir šaukė aplinkui: * „Ciesoriui skųsim, jei šitą paleisi, * mirt nenuteisi!“

2 Klausė Pilotas: „O kuo prasikaltęs?“ * Ir, nė mažiausios neradęs Jo kaltės, * rykštėmis plakti Jį liepė smarkiausiai, * mušti nuožmiausiai.

3 Budeliai pynė erškėčių vainiką, * juo vainikuoti jiems Jėzų patiko; * sveikino Kristų, karalium vadino, * skaudžiai kankino.

4 Kai tik pamatė Jį taip iškankintą, * tuoj sugalvojo Juo minią graudinti – * Jėzų Pilotas prieš žmones pastatė * ir taip pasakė:

5 „Štai jūs valdovas, – štai jūsų karalius...“ * Žmonės atsakė: „Duok Jį mūsų valiai! * Mes Jo nekenčiam, Jis turi numirti! * Kryžių Jam skirki!“

6 Taigi Pilotas, visai nusiminęs, * Jėzų vėl klausė vidun pavadinęs: * „Ar tu karalius? Sakyk man teisybę, * gelbėk gyvybę“.

7 „Klausi patsai to ar kas tau pasakė? * Taip, aš – Karalius, – jam Viešpats atsakė. – * Betgi Karalius ne iš šio pasaulio, * tai – ne apgaulė!“

8 „Aš toks Karalius, kuris skelbia tiesą, * duoda ramybę, gyvenimo šviesą. * Jeigu tu nori atrasti ramybę, * sieki teisybės“.

9 Priešus pašaukęs, vėl sėdos valdovas, * ištarmę skelbė rankas nusiplovęs: * „Imkit ir bauskit, kad jums nusikalto; * aš čia nekaltas“.

10 Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują Jisai už mus liejo, – * kaip Jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.

atgal   aukštyn   tolyn