Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Trylikta vieta. JĖZUS SUTINKA ŠVENTĄJĄ VERONIKĄ

Trylikta vieta. JĖZUS SUTINKA ŠVENTĄJĄ VERONIKĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * garbingai moteriškei Veronikai savo veido atvaizdą, * jos skepetoje atspaustą, padovanojęs, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * Tu šventajai Veronikai * už mažą geros širdies patarnavimą * atsilyginai nepaprasta dovana – * savo veido atvaizdu jos skepetoje. * Išmokyk mus šluostyti mūsų pavargusių tėvų ir brolių prakaitą, * verkiančių motinų ir seserų ašaras, * kad galėtume Tavo šventąjį Veidą pamatyti dangaus garbėje. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI.)

Trylikta vieta. JĖZUS SUTINKA ŠVENTĄJĄ VERONIKĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio NEŠA SAU KRYŽIŲ žmonių Atpirkėjas, * eina numirti gyvybės Davėjas; * griūva ant veido, labai susitrenkia, * skaudžiai Jis kenčia.

2 Puola Jį, drasko beširdžiai tie žmonės, * kojomis spardo visai be malonės. * Prie miesto vartų Jis antrąkart virto * nuo smūgio tvirto.

3 Tu imi kryžių, o mes nuo jo bėgam: * ne Dievo valią – linksmybes pamėgom. * Mokyk mus, Jėzau, lengvesnį už Tavo * nešt kryžių savo.

atgal   aukštyn   tolyn