Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Mokytojus siuntė atgal į ateitį
Paskelbta: 2023-07-04 23:15:41
 

„Vyskupas nesiunčia į praeitį, siunčia į ateitį“ – tokia fraze Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas monsinjoras Rimantas Gudlinkis prabilo į iš visos vyskupijos į Žemaičių Kalvariją liepos 4 dieną atbildėjusius tikybos mokytojus ir katechetus paminėti jau tradicija tapusios Katechetų ir švietimų darbuotojų dienos, pasimelsti už visus mokslo bei tikėjimo šviesa besidalinančius žmones, apeiti Kryžiaus Kelio Kalnus, savo dvasinį gyvenimą praturtinant pelnytais atlaidais, o profesinį – Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus įteiktu kanoniniu siuntimu naujais mokslo metais dėstyti tikybą mokykloje.

Apie šviesią tikėjimo skleidimo ateitį savo konferencijoje mokytojams bei katechetams porino ir svečias, atvykęs iš tolimos Aukštaitijos – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektorius ir parapijos klebonas, kunigas, teologijos daktaras Gediminas Jankūnas, kreipęsis į susirinkusiuosius kaip į katalikiško tikėjimo ekspertus – tuos, kurie yra pirmasis šaltinis teisingai informacijai apie tikėjimo dalykus išgirsti. Pasak lektoriaus, tikybos mokytojo užduotis šiuolaikiniame pasaulyje yra paskelbti tikėjimą, tačiau ne savo, bet Bažnyčios, nes jos lobynas visada yra nepalyginamai turtingesnis už asmeninį patyrimą ir žinojimą. Prelegentas taip pat pabrėžė būtinybę atskirti tikybos pamokas mokyklose nuo parapijinės katechezės, kadangi norint įtikinamai kalbėti žmonėms apie tikėjimą, reikią kalbėti apie santykį su Jėzumi Kristumi ir kalbantysis turi būti tą santykį patyręs. Būtent Žemaičių Kalvarijos atlaidai esą yra ne vien kultūrinis reiškinys, ne dar vienas postmodernistinės visuomenės mėginimas sukultūrinti religiją, bet visų pirma religinis reiškinys, santykio reiškinys, nes čia atvykęs piligrimas švenčia ir stiprina savo draugystę su Jėzumi.

Sumos Šv. Mišių liturgijai šiuokart vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, susirinkusiųjų maldas ir širdis į aukštybes kėlė Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos choras, vadovaujamas Petro Katauskio, o atlaidų sielovadoje plušėjo dekano kanauninko Jono Paulausko globojami Gargždų dekanato kunigai.

Homilijoje svečias vyskupas, atrodytų, pratęsdamas kun. G. Jankūno konferencijos įžvalgas, gilinosi į santykį tarp tikėjimo ir proto. Jo teigimu, sovietmečiu buvo mėginama sudaryti priešpriešą tarp religijos ir proto, remiantis tamsos ir šviesos įvaizdžiais, o šventasis popiežius Jonas Paulius II savo pontifikato metu esą atskleidė, jog tarp intelektualinių ir dvasinių žmogaus galių nėra ir negali būti jokio prieštaravimo, nes jos abi yra integralios brandos siekiančios žmogaus asmenybės dalys. Protas leidžiąs žmogui atskirti gėrį nuo blogio, įgalinąs pastarojo vengti, o pirmojo siekti. Tuo tarpu tikėjimas vedąs į susitikimą su savo Kūrėju – artinąs amžinojo gyvenimo link.

Įtaigus vyskupo R. Norvilos pamokslas nepaliko abejingų į iškilmę susirinkusių garbingų svečių: Klaipėdos universiteto rektoriaus Artūro Razbadausko, prorektoriaus Benedikto Petrausko, Klaipėdos rajono savivaldybės mero Broniaus Markausko, šios savivaldybės vicemerių Violetos Riaukienės, Jolantos Kitros ir tarybos narės Reginos Kernagienės, Dovilų seniūnijos seniūnės Nijolės Ilginienės. Tarp koncelebravusių iškilių dvasininkų be jau minėto kun. G. Jankūno buvo galima išvysti Vilkaviškio vyskupo generalvikarą mons. Gintautą Kuliešių, Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vadovą mons. prof. dr. Arvydą Ramoną, Klaipėdos universiteto kapelioną kun. teol. dr. Andrių Vaitkevičių, Kalvarijos Švč. M. Marijos vardo parapijos kleboną kun. Algirdą Žukauską, atlydėjusį būrį savo parapijos tikinčiųjų iš Suvalkijos, Plungės dekanato dekaną kun. Vytautą Gedvainį ir kitus brolius kunigus.

Brėkštant vakarui, piligrimai patraukė atgal į namus – į visas maldas visuomet išklausančio Dievo palaimos nušviestą savo ir viso pasaulio ateitį.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Monikos Preibytės nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn