Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Žemaičių Kalvarijos parapijai ir Šventovei gausios Dievo palaimos
Paskelbta: 2022-07-14 09:43:47

Paskutinę 2022 metų Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų – liepos 12 dieną buvo meldžiamasi už Žemaičių Kalvarijos parapiją bei Šventovės gyvavimą, garso apie ją plitimą po visą Lietuvą ir už jos ribų. Tą dieną rinkosi Akmenės dekanato tikintieji.

10 val. Šventosioms Mišioms vadovavo, pamokslavo ir daugiau nei septyniasdešimčiai jaunuolių Sutvirtinimo sakramentą suteikė Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius. Koncelebravo keletas kunigų, ypač tų parapijų klebonai, iš kurių buvo atvykę Sutvirtinimo sakramentą priimti atvykę jaunuoliai.

12 valandos Šventosioms Mišioms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius ir keletas kunigų. Šventųjų Mišių metu giedojo jungtinis Akmenės dekanato parapijų choras, vadovaujamas vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius pasveikino eminenciją kardinolą, visus susirinkusiuosius piligrimus, Akmenės dekanato ir Žemaičių Kalvarijos parapijos tikinčiuosius, ne ši diena skirta jiems ir pakvietė maldai už ilgametį Žemaičių Kalvarijos parapijos kleboną, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorių kan. Joną Ačą, kuris po beveik 20 metų baigia savo tarnystę šioje Šventovėje ir parapijoje ir taip pat kvietė maldai už naująjį Žemaičių Kalvarijos parapijos kleboną kun. Modestą Ramanauską, kad Dievas juo abu laimintų ir lydėtų savo malonėmis.

Kardinolas sakydamas pamokslą kalbėjo apie krikščioniškos šeimos svarbą dabartinėje visuomenėje ir jos realią situaciją. Šeimą būtina išsaugoti, kad vyro ir moters kuriama santuoka būtų apginta, reikalinga Dievo pagalba ir Šventosios Šeimos globa bei užtarimas. Kardinolas kalbėjo: „Lietuvos ir Bažnyčios ateitis priklausys nuo to, kokias turėsime šeimas. Mes tikintieji žmonės, mylime visus, taip pat ir klystančius žmones, tačiau krikščioniška meilė kviečia ne pataikauti atmetantiems šeimos institutą, bet gyventi tiesoje ir laikytis Evangelijos nušviesto gyvenimo kelio. Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė, globok mūsų šeimas, kurios su pasitikėjimu ieško tavo globos.“

Po Kryžiaus Kelio iškilmingai sugiedotas Dievui padėkos himnas „Tave Dieve, garbinam...“ ir vyskupo Algirdo Jurevičiaus bei kan. Jono Ačo išsakyti padėkos žodžiai visiems prisidėjusiems prie 383 –ųjų Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų organizavimo ir šios gilios tradicijos palaikymo, o po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose atlaidų dalyviams buvo surengtas nuotaikingas, šventinis pasibuvimas.

Per visas 12 Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dienų kasdien Šventosios Mišios buvos aukojamos 8, 10, 12 ir 19 valandomis, po kiekvienų Šventųjų Mišių piligrimai organizuotai, lydimi kunigo, keliavo Kryžiaus keliu. Po 12 valandos Šventųjų Mišių Kryžiaus kelio procesiją lydėjo vyskupai, nešdami Didžiąją Kryžiaus relikviją, kuria kiekvienoje stotyje laiminami tikintieji, trijose stotyse visada buvo sakomi pamokslai. Per visas 12 atlaidų dienų apie dešimt tūkstančių tikinčiųjų priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą. Šiuose atlaiduose kasdien buvo meldžiamasi bendrąją intencija – už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje, paminėtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 50 – metis.

Piligrimai, pasibaigus 2022 metų Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, laukiami Bazilikoje jau rugpjūčio 2 dieną, kasmėnesiniuose atlaiduose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 

aukštyn