Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Prašyta Dievo palaimos besidarbuojantiems Kristaus vynuogyne
Paskelbta: 2022-07-08 20:59:40

Liepos 7 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, besitęsiant Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, maldos kilo į Dangų už kunigus, diakonus, seminaristus, Šventųjų Mišių patarnautojus, vienuolius, vienuoles bei naujus pašaukimus į dvasinį luomą. Tą dieną šventovėje meldėsi piligrimai iš Šilalės dekanato, ne tai jų piligrimystės metas bei iš visos Lietuvos.

12 val. pagrindinėms Šventosioms Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, vadovavo Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius bei daugiau nei 50 kunigų iš visos Lietuvos. Šventųjų Mišių metu giedojo Šilalės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas pasveikino visus susirinkusius, ypač dvasininkus, vienuolius ir vienuoles bei gausų būrį piligrimų. Pasveikino svečią vyskupą Eugenijų Bartulį, kuris šiais metais švenčia 25 – ąias vyskupo koncekravimo metines, pasidžiaugė Šaulių organizacijos atstovų buriu, jie į atlaidus atvyko motociklais ir atsivežė kryžių, kuri buvo pašventintas Šventųjų Mišių pabaigoje. Pasveikino atvykusius Lietuvos Respublikos Seimo narius, Šilalės rajono civilinės valdžios atstovus.

Pamokslą pasakė Šiaulių vyskupijos ganytojas Eugenijus Bartulis. Jis kreipėsi į pašauktuosius kunigystei bei vienuolystei, juos pasveikino ir pakvietė melsti naujų pašaukimų į Kristaus vynuogyną. Vyskupas dalinosi įžvalgomis apie tai, jog visuomenė išstumia Jėzaus vardą iš gyvenimo tikrovės: sunku Jėzų skelbti mokyklose, viešumoje, šeimose, seime, netgi artimiausių žmonių tarpe. Esame pakviesti drąsiai skelbti tą, kuris buvo nukryžiuotas, bet trečią dieną prisikėlė iš mirties. Kristus kviečia atpažinti tikrąjį gyvenimą jame. Jis mums užtikrina Dangaus Karalystę. Jis yra Gyvoji Duona, nužengusi iš Dangaus, jis su mumis iki pasaulio pabaigos Eucharistijoje. Jis mus gydo ir stiprina – Jis mus prikelia naujam gyvenimui. Kiekvieno pašauktojo kelias – gražiausias pasaulyje. Tiesa, esame tik nusidėjėliai, tačiau išrinkti jo paties šiai tarnystei. Kai juntame savo silpnumą – drąsiai kartokime su apaštalu Pauliumi – „aš viską galiu tame, kuris mane stiprina“. Jėzau pasitikiu tavimi, nes esi tas, kuris vedi, kuris gydai kiekvieno žmogaus žaizdas. Pasaulis pasimetęs, kariauja, gyvena baimėje, įtampoje. Jėzus Kristus trokšta mus sustiprinti, kad kovotume gerą kovą ir laimėtume amžinąjį gyvenimą, į kurį keliaujame kartu su Kristumi.

Po Šventųjų Mišių, maldos į Dievo Motiną Mariją, Krikščioniškų Šeimų Karalienę, vyskupų palaiminimo ir šaulių atsivežto kryžiaus, kurį kartu su šauliais atsivežė Lietuvos Respublikos Seimo narys Aurelijus Veryga ir kuris buvo išvežtas pastatymui į Kryžių Kalną taip simboliškai sujungiant šias dvi ypatingas Lietuvoje šventas vietas, pašventinimo susirinkusiems nuskambėjo seimo nario Jono Gudausko sveikinimo žodis.

Į Kryžiaus kelią iškeliavo abu vyskupai, būrys kunigų, vienuolių, seminaristų ir minia maldininkų, o po Kryžiaus kelio dvasininkams, vienuoliams, vienuolėms Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta šventinė agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 
aukštyn