Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Gailestingumo jubiliejinių metų durų uždarymas Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje
Paskelbta: 2016-11-23 12:01:24

2016 m. lapkričio 13 dieną, sekmadienį, Telšių vyskupijoje, užbaigiant jubiliejinius Gailestingumo metus, trijose šventovėse iškilmingai buvo uždarytos Gailestingumo metų durys.

 

 

Tą dieną prieš 12 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje jubiliejinių durų uždarymo apeigoms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ.

 

 

Vyskupas J. Boruta vadovavo ir iškilmingoms Šventosioms Mišioms, kurias koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, parapijos vikaras kun. Vidmantas Daugėla, Klaipėdos, Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kun. Virgilijus Poškus. Šventųjų Mišių liturgijai patarnavo diak. Antanas Budreckas ir diak. Donatas Litvinas, seminaristai, giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas Irenos Taujanienės ir parapijos sumos choras, kurio vadovė vargonininkė Kristina Kondratavičienė.

 

 

Sakydamas pamokslą Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Gailestingumo metų vaisius, pasidžiaugė per visus metus į Šventoves atvykusiais piligrimais, kurie atvyko ne tik iš Telšių vyskupijos parapijų, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių bei užsienio. Vyskupas ragino gausiai abiejuose šventovėse susirinkusius maldininkus ir toliau siekti tobulumo dvasiniame gyvenime, lankytis atlaiduose ir nuolat laimėti juos sau arba mirusiesiems. Ganytojas ragino kasdien mokytis būti gailestingais savo aplinkoje ir pasibaigus Gailestingumo metams, ir nuolat rūpintis amžinuoju gyvenimu, taip formuojant savo gyvenimą, nukreiptą į Dievą ir vykdant jo valią.

Pamaldų pabaigoje vyskupas priminė, jog Gailestingumo metų pradžioje atvertų ir lapkričio 13 dieną iškilmingai uždarytų jubiliejinių durų užvėrimas nereiškia, jog šventovės ir Dievo malonės tapo nepasiekiamos. Ganytojas ir toliau kvietė lankytis Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje čia nuolat atsinaujinti tikėjimo kelyje bei gauti reikalingų malonių, laimint ir atlaidus. Vyskupas ypač išryškino, jog pagrindinė Telšių vyskupijos šventovė – Žemaičių Kalvarijos Bazilika visada atvira maldininkams ir ji yra tarytum budinti malonių gavimo vieta ištisus metus.


Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn