Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Sakralinės muzikos festivalis bazilikoje
Paskelbta: 2016-05-17 09:36:01
2016 m. gegužės 15 dieną, ir šiais Jubiliejiniais Gailestingumo metais, Žemaičių Kalvarijoje vyko tradicinis sakralinės muzikos festivalis „Giesmė Dievo Motinai Marijai“. Visas katalikiškasis pasaulis tą dieną iškilmingai ir džiugiai šventė Sekmines – Bažnyčios gimtadienį bei Gegužinėmis pamaldomis kreipėsi į Dangiškąją Motiną. 12 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Šv. Mišių liturgijoje patarnavo du diakonai: Gedminas Paulius ir Vidmantas Daugėla. Prieš Šv. Mišias, kurių metu ir kartu, ir atskirai giedojo keletas bažnytinių chorų, peržengus per Jubiliejines Gailestingumo duris buvo sukalbėta popiežiaus Pranciškaus malda, skirta Gailestingumo jubiliejui. Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius su Sekminėmis pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Jis išryškino, jog tai viena iš pačių didžiausių Bažnyčios iškilmių ir pasidžiaugė gausiai susirinkusiais maldininkais bei sakraliosios muzikos festivalio dalyviais.
 
Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie Šv. Dvasią, jos veikimą ir septinių dovanų žmogui svarbumą ir būtinumą. Ganytojas išryškino Bažnyčios gyvenime Šv. Dvasios – Trečiojo Trejybinio Dievo Asmens veikimą ir malonės sklaidą per Ją. Vyskupas kvietė ir ragino dažniau kreipti į Šv. Dvasią, melsti jos pagalbos ir pasitikėti jos veikimu. Tą dieną ir prieš Šv. Mišias, ir jų metu himnais buvo kreipiamasi į Šv. Dvasią, o po Šv. Mišių giedamos Gegužinės pamaldos.
 
Po visų pamaldų Bazilikoje prasidėjo gražus sakraliosios muzikos festivalis. Festivalį pradėjo ir patį renginį vedė kan. Andriejus Sabaliauskas. Visus susirinkusiuosius – dalyvius ir klausytojus – pasveikino Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ ilgametis pirmininkas Bronius Kleinauskas. Sveikindamas visus jis priminė, jog šis festivalis taip pat ir vienas iš renginių, kurie šiemet intensyviai organizuojami Žemaičių Kalvarijoje, nes šis miestelis šiais metais – Mažoji Lietuvos Kultūros sostinė.
 
Festivalio pradžioje patį pirmąjį kūrinį „Ave Marija“ saksafonu atliko Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos abiturientė Erika Taujanytė. Festivalyje giedojo: Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnytinis choras, vadovaujamas Almos Tupikienės, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo grupė su vadovu Vidmantu Budreckiu, Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos choro atstovės – duetas, vadovaujamas Giedrės Balsienės, Tauragės Švč. Trejybės parapijos choras, vadovas Saulius Bernotas ir Žemaičių Kalvarijos Šventovė sumos choras, vadovaujamas Kristinos Kondratavičienės. Visi dalyviai atliko po du kūrinius – giesmes, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei.
 
Pabaigoje, festivalio rengėjų – Žemaičių Kalvarijos Šventovės ir Žemaičių Kalvarijos Kultūros centro atstovai, choristams ir chorų vadovams įteikė atminimo dovanėles, taip pat pasveikino Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorių ir parapijos kleboną kan. Joną Ačą gimtadienio proga, sugiedojo jam „Ilgiausių metų“. Visą festivalį vainikavo bendrai kartu sugiedota Gegužinių pamaldų giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo...“ ir Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ tartais padėkos ir palinkėjimo žodžiais.
 
Festivaliu pasidžiaugė, padėkos žodžius išsakė ir Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas. Visus festivalio dalyvius įamžinus bendroje nuotraukoje, graži ir prasminga popietė tęsėsi Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre. Čia festivalio dalyviams buvo surengta agapė, vyko gražus pabendravimas, nuotaikingai skambėjo lietuvių liaudies dainos. Toks, Žemaitijos regiono sakralinės muzikos atlikėjus suburiantis festivalis Žemaičių Kalvarijoje vyksta kiekvienais metais, jau antrą dešimtmetį. Išsiskirstydami festivalio dalyviai atsisveikino vieni su kitais ir su Šventove, į kurią vėl visi rinksis per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, liepos 1 – 12 dienomis.
 
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
aukštyn