Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Paskutinė didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena (2012 07 12)
Paskelbta: 2012-07-17 12:58:01

Sena ir gili tradicija paskutinę Didžiųjų atlaidų dieną skirti Žemaičių Kalvarijos parapijai bei su šia parapija besiribojančioms kaimynėms: Barstyčių, Alsėdžių, Gegrėnų, Sedos, Platelių parapijoms, taip pat ši diena buvo Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė. Tą dieną – liepos 12-ąją 10 val. Telšių vyskupas J. Boruta SJ šv. Mišių metu 27-iems Žemaičių Kalvarijos ir Barstyčių parapijų jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Pamokslo metu sutvirtinamiesiems, Sutvirtinimo tėvams bei visiems maldininkams priminė pagrindinius krikščioniškojo gyvenimo principus, ragino gyventi aktyvų maldos gyvenimą, jungtis į parapijų veiklą, būti drąsiems gyvenat tikėjimu ir liudijant jį aplinkiniams. Votyvos šv. Mišiose giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos jaunimo choras.

12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir atvykę kunigai. Pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, giedojo Žemaičių Kalvarijos ir iš kitų parapijų atvykę giesmininkai, vadovaujami Žemaičių Kalvarijos Šventovės vargonininkės Kristinos Kondratavičienės. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas išryškino parapijos veiklos ir gyvenimo pobūdį, išsamiai nušvietė šios didingos Šventovės istorijos momentus, pabrėždamas jos svarbą ir reikšmę keivieno tikinčio žmogaus gyvenime. Ši Šventovė bei kiekviena parapija padeda žmogui subręsti tikėjime ir užaugti kaip sąmoningam Bažnyčios nariui, kokiais visiems linkėjo būti vyskupas.

Po šv. Mišių tiek lankant koplytėles, tiek Bazilikos viduje buvo giedami Kalnai, sakomi pamokslai. Grįžtant iš Kalnų Telšių vyskupas J. Boruta SJ pašventino prel. Povilo Pukio 130-ųjų gimimo metinių proga atidengtą atminimo lentą prie to namo, kur jis gyveno paskutiniais savo gyvenimo metais. Prie jo buvusio namo buvo priminta ši iškili asmenybė, išvardinti jo nuveikti milžiniški darbai, paliktas gilus pėdsakas Žemaitijos istorijoje. Prel. P. Pukys (1882–1964) dirbamas Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonu pabaigė atstatyti po gaisro nukentėjusią bažnyčią, o per savo gyvenimą pastatė tris bažnyčias, tebestovinčias ir šiandien: Stalgėnuose, Plungėje ir Pakutuvėnuose. Buvo aktyvus visuomenininkas, sovietmečiu kalėjęs lageryje, o savo gyvenimą užbaigęs ir palaidotas Žemaičių Kalvarijoje.
Po Kalnų procesijos Bazilikoje buvo giedamas padėkos himnas Dievui, dėkojant už visas per Atlaidus gautas malones, padėkos žodį visiems atlaidų dalyviams ir pagalbininkams tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. J. Ačas, o su maldininkais atsisveikindamas Telšių vyskupas J. Boruta SJ kvietė visus nepamiršti šios šventovės ir kvietė visus atvykti į kasmėnesinius atlaidus, kurie po Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų bus š. m. rugpjūčio 2 d.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
 

aukštyn