Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Pirmąją atlaidų dieną melstasi už šeimas ir šeimų centrus
Paskelbta: 2012-07-03 10:17:35

Liepos 2-oji diena Žemaičių Kalvarijos Didžiųjų atlaidų diena, kada Šventovėje visą dieną melstasi už šeimas ir tuos, kurie savo darbu, malda yra pašaukti pagelbėti tiems, kurie ruošiasi bažnytinei santuokai ar jau joje gyvena – šeimų centrų vadovus ir darbuotojus savanorius. Visą tą dieną Šventovėje buvo gvildenamos temos: šeima, šeimų vertybės šių dienų visuomenėje, tikėjimas šeimoje ir Dievo patyrimas mokantis iš visų mūsų Motinos Marijos. Ir šv. Mišiose pamokslų metu, ir tiesioginėse Marijos Radijo laidose iš Žemaičių Kalvarijos Katechezė bei Aktualijos buvo kalbama šiomis, šiandien ypač aktualiomis temomis. Šventovė nuo pat ryto laukė piligrimų iš Šilalės dekanato bei kitų parapijų. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo abu Telšių vyskupai: ordinaras J. Boruta SJ ir jo augziliaras L. Vodopjanovas OFM bei būrys kunigų. Į šv. Mišias, kuriose giedojo Šilalės dekanato jungtinis choras, vadovaujamas vargoninko Antano Kazlausko ir kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, tą dieną susirinko nemažas būrys dekanatinių ir parapijinių šeimos centų vadovų bei savanorių būrys iš visos Telšių vyskupijos.

Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusius tikinčiusius kreipėsi Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, kuris visus pasveikino ir pakvietė nuoširdžiai melstis už šeimas, kad ši mažiausia visuomenės ir Bažnyčios ląstelė neliktų be paramos ir šių dienų iššūkiuose išliktų stabili ir tvirta. Tam reikalinga Dievo malonė, kurios melsti ir susirenka žmonės šioje stebuklais garsėjančioje Šventovėje, prie Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo.

Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupas J. Kauneckas išryškino esminius šeimos gyvenimo aspektus. Jo teigimu šeima yra vieta, kur žmogus yra gerbiamas ir mylimas, kur išmokstama melstis, subręstama visuomeniniam ir asmeniniam gyvenimui. Vyskupas dėkojo besimeldžiantiems už šeimas, besidarbuojantiems dėl šeimų visuomenėje padedantiems formuoti teisingą požiūrį į šeimos instituciją. Grįzdamas pavyzdžiais iš gyvenimo vyskupas kalbėjo apie tikrosios, sveikos, krikščioniškos šeimos svarbą ir reikšmę tautai, valstybei, Bažnyčiai. Jis ragino visus rodyti pavyzdį ir liudyti tikėjimą bei tikrąsias vertybes, nežiūrint patiramų dėl to sunkumų.

Šiose šv. Mišiose, po kurių buvo giedami Kalnai, dalyvavo ir kartu su tikinčiaisiais meldėsi Šilalės miesto ir rajono valdžios atstovai meras Jonas Gudauskas, vicemeras Raimondas Vaitiekus, administracijos direktorius Valdemaras Jacevičius, Vera Macienė. Kalnų giesmės apmąstant Kristaus kančią buvo taip pat metas, kai melstasi už šeimas, šeimų centrus ir jų darbuotojus. Po Kalnų Bazilikoje šeimų centrų vadovams ir savanoriams Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ įteikė kanoninius siuntimus ir palinkėjo tvirtybės atliekant itin svarbią ir reikšmingą darbą Bažnyčios gyvenime. Po pamaldų Telšių vyskupijos Šeimos centre Žemaičių Kalvarijoje vyko šeimos centrų darbuotojų nuotaikinga agapė, šiltas tarpusavio pabendravimas.


Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn