Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PRASIDĖJO DIDIEJI 2012-ųjų – PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METŲ – ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Paskelbta: 2012-07-02 10:56:32

2012 m. liepos 1 d. tradiciškai netoli Žemaičių Kalvarijos esančiame Panų Kalne, kur stovi koplyčia, 16 val. šv. Mišiomis prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Tos dienos popietę į šią, nuo 16 a. žemaičių branginamą kalnelį, rinkosi gausus būrys piligrimų. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo vikaras, Telšių vyskupijos kurijos moderatorius apašt. protonot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos vicerektorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Seminarijos dvasios tėvas mons. Vytautas Steponas Brazdeikis, Seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, o taip pat ir kiti atvykę kunigai. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė kan. A. Sabaliauskas. Šv. Mišiose giedojo Alsėdžių parapijos sumos choras. Į Panų Kalne laikomas šv. Mišias iš įvairių parapijų atvyko didelis būrys Marijos legiono narių. Po šv. Mišių maldininkai patraukė pėščiomis į Žemaičių Kalvarijos Šventovę, kur 19 val. buvo giedama Vakarinė – Liturginės valandos „Mišparai“. Liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. A. Poniškaitis, kartu meldėsi Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ ir jo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulos kanauninkai, atvykę kunigai. Mišparus giedojo choralo grupė iš Klaipėdos, vadovaujama Vidmanto Budrecko. Prieš Mišparus į gausiai susirinkusius tikinčiuosius kreipėsi Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir taip pat perskaitė dekretą, kuriuo į Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulą paskyrė ir kanauninku pakėlė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorių kun. teol. lic. Viktorą Ačą.

Mišparų metu pamokslą sakė svečias vyskupas A. Poniškaitis. Jis gausiai susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos tikėjimą ir jos rodomą pavyzdį mums šiandien. Jis išryškino Marijos asmenį, kurį kiekvienas ieškantis Dievo turi pažinti kaip gyvą, ugdantį kiekvieną pasitikėti Viešpačiu.

Po Mišparų Bazilikoje buvo einama eucharistinė procesija aplink Baziliką. Po procesijos Telšių vyskupas ordinaras tarė padėkos žodį vyskupui svečiui ir kvietė maldininkus melstis už šeimas, nes būnant prie stebuklingojo Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo esame pakviesti nuolat melsti gražių, darnių, katalikiškų šeimų Bažnyčioje ir Lietuvoje. Jis palinkėjo vaisingo dvasinio atsinaujinimo per 12 atlaidų dienų, nes šie atlaidai – didžiosios liaudies rekolekcijos.

Mišparus iš Žemaičių Kalvarijos Bazilikos tiesiogiai transliavo Marijos Radijas.
 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn