Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Telšių vyskupas Jonas BORUTA SJ kviečia tikinčiuosius atvykti į 2010 m. Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2010-06-28 20:56:39

Mieli Broliai Seserys, Telšių vyskupijos ir visos Žemaitijos bei Lietuvos tikintieji!

 

Kaip ir kasmet liepos 2-12 dienomis Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šioje šventovėje Gerasis Dievas vėl atveria savo gailestingumo ir malonių lobyną visiems, kurie, apgailėdami praeities klaidas, nuodėmes, atsivertimo ir dvasinio atsinaujinimo malonių prašys apmąstydami Viešpaties kryžiaus kelią, šaukdamiesi savo dangiškosios Motinos Marijos – Krikščioniškų šeimų Karalienės – užtarimo.

Praėjusių metų spalio 11 dieną sekdami savo pirmtako vyskupo Jurgio Tiškevičiaus pavyzdžiu, Kryžiaus kelio takus ir kelelius tiek lauke, kalneliuose, tiek Bazilikos viduje naujai pabarstėme iš Jeruzalės Kryžiaus kelio parvežtomis smiltėmis. Taigi, tie Viešpaties Jėzaus krauju palaistyta žeme pabarstyti takeliai vėl laukia Jūsų, mieli tikintieji. Tie takeliai, Kryžiaus kelio stotys, vėl nori kalbėti Jūsų širdims apie begalinę Dievo Kristaus meilę kiekvienam iš mūsų. Nepaisant mūsų neištikimybės, apsileidimų ir mūsų nuodėmių, Jis sutiko tapti vienu iš mūsų, dėl mūsų tikrosios laimės eiti skaudžiu Kryžiaus keliu, mirti baisia mirtimi ant kryžiaus, kad Jo mirtimi ir prisikėlimu būtų suteikta galimybė dalyvauti Jo amžinose Velykose. Jo pergalėje prieš mirtį, mūsų nuodėmėmis sukurtą mirtį.

Vykime į Žemaičių Kalvariją vienintelio troškimo vedini: atnaujinti tikėjimą šia begaline Dievo – Kristaus – meile mums, Kryžiaus kelio apmąstymais, nuoširdžiu dalyvavimu Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo sudabartinime – šv. Mišiose, atsiverdami visų Lietuvos vyskupų ir mūsų vyskupijos kunigų skelbiamam Dievo žodžiui. Jo pagalba ieškoti būdų, kaip krikščioniškai gyventi šių dienų Lietuvoje.

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai kaip ir kasmet prasidės šv. Mišiomis 16 val. Panų Kalno koplyčioje liepos 1 dieną, po jų – maldinga atgailos kelionė procesijos būdu į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, kurioje 19 val. – atlaidų pradžios mišparai, vakarinė ir Eucharistinė procesija apie Baziliką.

Kiekvieną atlaidų dieną 7 val. ryte palaiminimu palydėsime iš Kęstaičių maldininkus, norinčius atlikti atgailos kelionę pėsčiomis (12 km) į Žemaičių Kalvarijos šventovę, kurioje kasdien pamaldos vyks tokia tvarka:

7.30 val. – liturginių Dievo tautos valandų rytmetinė malda Bazilikoje.

8.00 val. ir 10.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje.

12.00 val. – pagrindinės, iškilmingos šv. Mišios. Jas aukos Lietuvos vyskupai. Po jų – iškilminga vyskupų vadovaujama procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19.00 val. – vakarinės šv. Mišios. Paskutinę atlaidų dieną – liepos 12-ąją – šių Mišių nebebus. Atlaidus baigsime

Kryžiaus kelio procesija po Sumos sugiedodami padėkos giesmę „Tave, Dieve, garbinam“.

Baigus kunigų metus neužmirškime savo malda ir auka melsti mūsų kraštui naujų šventų ir uolių kunigų, melskime paslydusiems kunigams atsivertimo malonės. Prašykime Dievo palaimos Kunigų Seminarijai, tikėjimo skelbėjams kunigams, Seminarijos dėstytojams, tikybos mokytojams, parapijų katechetams, katalikiškų organizacijų, ypač jaunimo organizacijų, vadovams. Te jų visų gražus darbas stiprina visų tikinčiųjų širdyse tikėjimo šviesą, šviesios, laimingos ateities amžinybėje ir čia žemėje viltį, tepadeda mums kasdien gyventi Dievo ir tarpusavio meilėje!

Laukia Jėzus, laukia Marija – Krikščioniškų šeimų Karalienė – visų Jūsų bei Jūsų artimųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dvasinėje puotoje!

 

Jonas Boruta SJ

Telšių vyskupas

aukštyn