Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Negalime dirbti puse etato
Paskelbta: 2023-07-03 19:04:48
 

Liepos trečioji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kalendoriuje pažymėta kaip Dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo, seminaristų ir patarnautojų diena, liaudyje vadinama Kunigų diena, dėl to šiandien maldų intencijos buvo kreipiamos už Bažnyčioje tarnaujančiuosius ir naujus dvasinius pašaukimus, o į Šventovę suplaukė ne tik Mažeikių dekanato dvasininkai, išpažinčių klausymo bei kitomis tarnystėmis apglėbę piligrimus, bet dvasininkai iš kitų dekanatų bei vyskupijų, taip pat pašvęstojo gyvenimo atstovai, seminaristai ir Šv. Mišių patarnautojai. Išsirikiavę procesijoje jie iškilmingai įžengė į Baziliką Sumos Šv. Mišioms, kurių šventimui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, šventovės skliautus drebino Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras ir jo vadovas Vitalis Lizdenis.

Iš didelio koncelebrantų skaičiaus reikia išskirti net iš Solesmo (Prancūzija) atvykusį benediktinų abatą Dom Geoffroy Kemlin OSB, kurį iš pirmo žvilgsnio daugelis palaikė vyskupu, kadangi jis gali nešioti vyskupo atributus.

Tardamas įžangos žodį Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pristatė ir kitą koncelebrantą – kunigą Sigitą Jurkštą, Kauno arkivyskupijos dvasininką, neseniai paskirtą naujuoju Marijos radijo programų direktoriumi (vietoje vyskupu konsekruoto Sauliaus Bužausko) ir palinkėjo jam Dievo palaimos svarbiose pareigose. Žemaičių Ganytojas taip pat dėkojo atvykusiems Lietuvos Respublikos savivaldos atstovams: Mažeikių rajono savivaldybės merei Rūtai Matulaitienei ir Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui.

Džiaugsmas būti Kristaus apaštalu – toks buvo pagrindinis Šiaulių vyskupo homilijos leitmotyvas. Pasak E. Bartulio, šio darbo negalime dirbti atmestinai, puse etato, puse širdies. Atvirkščiai – mūsų gyvenimas turi būti pripildytas tiesos, meilės, šventumo ir tikrojo džiaugsmo, idant galėtume visa širdimi atsiduoti Švč. Mergelės Marijos globai ir pasišvęsti taikos, meilės, gerumo ir ištikimybės misijai. Ganytojas kalbėjo Šv. Motinos Teresės iš Kalkutos žodžiais, kuri mėgdavo sakyti, kad jei kuri sesuo yra nuliūdusi, blogos nuotaikos arba pikta, ji negali išeiti į gatvę, ji negali apaštalauti, nes tikintis žmogus turi spindėti meile, ištikimybe ir tikruoju džiaugsmu. Juk, anot Apaštalo Pauliaus, tie, kurie skleidžia Gerąją Naujieną, yra džiaugsmo tarnai.

Kreipdamasis į dvasininkus, vyskupas pripažino, kad kunigo gyvenime nesvetimos nesėkmės, nusivylimas, net apatija, tačiau esą reikia užmiršti save ir mesti tinklus valksmui kartu su Kristumi, visiškai pasinerti į apaštalavimo darbą, būti drąsiais ir tvirtais, tuomet mūsų silpnumą Viešpats pavers stiprybe. Vyskupas E. Bartulis taip pat ragino atkreipti dėmesį į šio mėnesio Popiežiaus Pranciškaus maldos intenciją – kad svarbiausiu gyvenimo dalyku katalikams taptų Eucharistijos šventimas, kuris iš esmės keičia žmonių tarpusavio santykius ir atveria kelią susitikimui su Dievu ir broliais.

„Kai mes prisiliečiame prie žmonių žaizdų <...>, visuomet sustiprėjame, nes mes prisiliečiame prie Viešpaties žaizdų lygiai taip, kaip prisilietė šiandien liturgijoje minimas Apaštalas Tomas, – kalbėjo Šiaulių vyskupijos ordinaras, linkėjęs visiems dažnai dalyvauti Šv. Mišiose, priimti Šventąją Komuniją, vienytis su Kristumi, su kuriuo įmanoma nugalėti visus gyvenimo sunkumus ir drąsiai eiti per žemę tikėjimo ir meilės žingsniais.

Nors Žemaičių Kalvarijos dangus ir šiandien buvo piligrimams maloningas lietumi, tiek vyskupas, tiek tikintieji grįžo iš Kryžiaus Kelio kalnų procesijos džiaugsmu spindinčiomis akimis.

Švč. Mergele Marija, globok visus!

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Monikos Preibytės ir kan. Viliaus Viktoravičiaus nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn