Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Savaitgalyje maldų pynė už menininkus, kultūros srities žmones, jaunimą ir medikus
Paskelbta: 2022-07-11 12:08:23

Liepos 9 dieną, šeštadienį, atlaiduose melstasi už menininkus, kultūros srities žmones bei jaunimą. Tą dieną į Šventovę rinkosi Klaipėdos dekanato tikintieji bei piligrimai iš visos Lietuvos. Katalikiškasis jaunimas turėjo savą atlaidų programą, parengtą Telšių vyskupijos Jaunimo centro.

Pagrindinėms tos dienos 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius ir nemažas būrys kunigų iš įvairių Lietuvos parapijų. Šventųjų Mišių metu, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Lauros Gedgaudaitės.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius pasveikino visus susirinkusius švęsti Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų, pasidžiaugė atvykusiais piligrimais iš Klaipėdos dekanato ir kitų vietovių ir pakvietė maldai ir sveikinimui svečiui vyskupui Rimantui Norvilai, kuris šiais metais ir net šiomis dienomis švenčia 25 – ąsias vyskupu koncekravimo metines.

Sakydamas pamokslą vyskupas Rimantas Norvila išryškino būtinybę rūpintis savo išganymu. Anot jo, Jėzus nepalieka jokių kompromisų ir ragina būti drąsiais net persekiojimų akivaizdoje. Vyskupas ragino susirinkusiuosius, o ypač kultūros ir meno baruose besidarbuojančius, kurti tai, kas veda į Dievą, tobulą grožio viršūnę, palaikyti tai, kas kelia žmogaus dvasią aukštyn, Kūrėjo link. Pamokslininkas priminė, jog ir šiandien pasaulį stebina kūriniai, kurti amžinybės dvelksmo įtakoje, kas liudija glaudų žmogaus ir Dievo ryšį. Vyskupas linkėjo ir šiais laikais auginti vieniems kitus, neišstumti krikščioniškojo tikėjimo kūryboje, mene, įvairiose kultūros apraiškose. Labai svarbu neužmiršti, koks didelis gėris ateina iš Dievo ir jau gyvendami žemėje mes galime tapti Dangiškojo Tėvo namų paveldėtojais, Jo vaikais.

Po Šventųjų Mišių, piligrimų maldos į Dievo Motiną, Krikščioniškų Šeimų Karalienę, vyskupų suteikto palaiminimo, vyskupams lydint ir nešant Didžiąją Šventojo Kryžiaus relikviją, būrys tikinčiųjų patraukė į Kryžiaus Kelią.

Tos pačios dienos popietėje į Žemaičių Kalvarijos iš visos Telšių vyskupijos rinkosi katalikiškas jaunimas, kuris tą atlaidų dieną dalyvavo jiems Telšių vyskupijos Jaunimo centro parengtą programą. Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre iki pat vakaro vyko susitikimai, pokalbiai, diskusijos įvairiais gyvenimo ir tikėjimo klausimais. Prieš vakaro Šventąsias Mišias jaunimas meldėsi Bazilikoje, kur vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, šlovinimas, klausomos išpažintys.

Vakaro 19 val. Šventosioms Mišios vadovavo ir susirinkusiam jaunimui pamokslavo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius, nemažas už jaunimo sielovadą dekanatuose atsakingų kunigų būrys.

Po Šventųjų Mišių apie 21 val. ne vienas šimtas jaunų žmonių bei prie jų prisijungusių piligrimų iškeliavo su žvakėmis rankose į Kryžiaus Kelią. Ši gyva, sena tradiciją naktį išeitį į Kryžiaus Kelią, primena žiburių liturgiją, nes giedamos Kalnų giesmės, sakomi pamokslai, per kalnelius plaukia jaunimas su žvakėmis rankose.

Vėlai naktį jaunimas po Kalnų grįžęs į Baziliką buvo palaimintas kelionei į namus, į savąsias parapijas.

Liepos 10 dieną, sekmadienį, melstasi už gydytojus, visus medicinos srities žmones bei tuos, kuriuos vargina ir kūno, ir sielos ligos, prašyta jiems sveikatos ir ištvermės išbandymuose. Tą dieną rinkosi piligrimai iš Telšių dekanato ir visos Lietuvos.

12 val. pagrindinėms Šventosioms Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, vadovavo ir susirinkusiems pamokslą pasakė apaštalinis nuncijus Pabaltijui arkivyskupas Peter Antun Rajič, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, nunciatūroje dirbantys sekretoriai kunigai bei keltas kitų kunigų. Šventosiose Mišiose giedojo Telšių Mažosios bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas kreipėsi į gausiai surinkusius piligrimus, kurie atvyko ne vien tik iš Telšių dekanato, bet ir kitų Lietuvos vietų, pasveikino apaštalinį nuncijų ir kartu su juo atvykusius nunciatūroje besidarbuojančius sekretorius ir pakvietė maldai už apaštalinį nuncijų, kuris šiomis dienomis mini 35 – ąsias kunigystės metines. Vyskupas pasveikino medikus, civilinės valdžios atstovus, prašė visus melstis už sergančiuosius bei įvairių ligų varginamus žmones.

Arkivyskupas sakydamas pamokslą pirmiausia pakvietė visus melstis už gydytojus, sergančius, visaip negaluojančius ir taip pat ukrainiečius tiek esančius karo sąlygomis savo tėvynėje, tiek pasitraukusius nuo karo ir esančius šiuo metu Lietuvoje. Analizuodamas tos dienos liturgijoje skaitytą Šventąjį Raštą arkivyskupas kvietė įsigilinti į klausimą: Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Atsakymas grindžiamas Dievo įsakymu mylėti Dievą ir artimą. Anot pamokslininko – taip darant gyvensime arba taip daryk ir – gyvenimas tavo. Dievas jungia mūsų dabartį su ateitimi. Be to, anot arkivyskupo, tikrai gyventi tik tada, kai mylime Dievą ir savo artimą. Kitas klausimas, kuriuo išbandomas Dievas – kas gi tas artimas? Taip darydami tarytum norime išvengti atsakomybės ir pareigos Dievui ir artimui. Pasakojimas apie gerąjį samarietį išryškina meilės veiksmų seką ir svarbą. Jei nori laimėti amžinybę, apsižvalgyk aplinkui, sakė arkivyskupas, ir tu pamatysi artimą, prieik prie jo ar jos ir per paprastus gyvenimiškus veiksmus, kuriuos gali daryti su ypatinga meile, ir tu sutiksi Dievą ir gyvensi amžinai. Arkivyskupas drąsino visada, ypač Žemaičių Kalvarijoje, melstis už taiką ir teisingumą Ukrainoje, Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje. Jis sakė: „Tegul Viešpats savo kančia ir prisikėlimu padaro mus moderniai Geraisiais Samariečiais, kurių širdys yra kupinos tikėjimo, nesvyruojančios vilties ir pilnos aktyvios meilės tiems broliams ir seserims, kuriems to labiausiai reikia. Tegul Marija, Dievo Motina, kuri čia gerbiama kaip Krikščioniškų Šeimų Karalienė, nepaliauja užtarusi mus visus. To ypatingai prašome šeimoms ir kiekvienam, ieškančiam Dievo ir jo malonių sau, Bažnyčiai ir savo šaliai, taip, kad mes galėtume tapti tikri Kristaus mokiniai ir liudytojai šiandien bei išliktume ištikimi Viešpačiui ateityje“.

Po Šventųjų Mišių, piligrimų maldos į Dievo Motiną Mariją, Krikščioniškų šeimų Karalienę, vyskupų suteikto palaiminimo sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ir savo įžvalgomis pasidalino Telšių rajono savivaldybės civilinės valdžios ir medikų bendruomenės atstovai.

Gausus būrys piligrimų, lydimi apaštalinio nuncijaus ir Telšių vyskupijos ganytojo keliavo Kryžiaus Keliu. Kryžiaus Kelyje kryžių procesijos priekyje ir baldakimą nešė Telšių miesto ir rajono seniūnai, o po Kryžiaus kelio Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose atlaidų dalyviams buvo surengta nuotaikinga šventinė agapė.

Grįžus į Baziliką Telšių vyskupijos ganytojas dėkojo visiems, kurie nežiūrint smarkaus lietaus ir nelengvų sąlygų, ėjo Kryžiaus keliu, giedojo, pritarimui grojo pučiamaisiais, nešė procesijos reikmenis, o ypač buvo išsakyta nuoširdi padėka kartu ėjusiam apaštaliniam nuncijui, o taip pat padėkota Telšių dekanato dekanui, Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Telšių Mažosios bažnyčios) parapijos klebonui prelatui Juozui Šiuriui už indėlį į tos atlaidų dienos organizavimą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 
aukštyn