Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Tikybos mokytojų, katechetų, visų pedagogų diena
Paskelbta: 2022-07-08 20:45:42

Liepos 4 dieną Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, kada rinkosi piligrimai ir Mažeikių dekanato bei visos Lietuvos, melstasi už tikybos mokytojus, katechetus, visus pedagoginį darbą dirbančius žmones.

10 val. tą dieną Žemaičių Kalvarijos kultūros centre vyko konferencija, kurioje savo įžvalgomis, mintimis ir prisiminimais apie Lietuvos Katalikų Kroniką, kurios šiais metais minimas 50 - metis su susirinkusiais dalinosi, į klausimus atsakinėjo vienas iš Kronikos bendradarbių ir platintojų vyskupas Jonas Kauneckas, atvykęs iš Panevėžio.

Konferenciją vedė Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas kan. mons. Rimantas Gudlinkis ir šio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė. Konferencijos pradžioje visus pasveikino Telšių ir Panevėžio vyskupijų vyskupai ordinarai Algirdas Jurevičius ir Linas Vodopjanovas OFM.

Po pagrindinio pranešimo ir muzikinio kūrinio, kurį atliko Rugilė Daujotaitė, buvo padovanoti pedagogai, pasižymėję įvairiomis veiklomis, per praėjusius mokslo metus pakėlę kvalifikaciją, padėkota dekanatų metodinių būrelių pirmininkams.

Pagrindinėms 12 val. tos dienos iškilmingos Šventosioms Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, kuris pasakė ir pamokslą. Koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas kan. mons. Rimantas Gudlinkis ir nemažas būrys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, jų metu giedojo Mažeikių Švenčiausiosios Jėzaus Širdies parapijos sumos choras, vadovaujamas vargoninės Julės Draudikienės.

Pamokslininkas sakydamas pamokslą pasveikino visus tikybos mokytojus, katechetus ir visus pedagogus, kurie neša Gerąją žinią jaunimui. Jis kalbėjo apie tos dienos liturgijoje skaitytą Dievo Žodį ir pasidalino savo įžvalgomis. Anot apaštalo Pauliaus nesame ateiviai ir nesame svetimi. Nutolimas yra pažįstamas, ypač dabarties tikrovėje, todėl apaštalas Paulius sako, kad esame namiškiai, nesame svetimi, esame didžiulė Dievo tauta, tikinčiųjų bendruomenė. Mes esame šventųjų bendrapiliečiai, Dievo namiškiai. Bendruomenėse neturime užmirti, jog esame Dangaus piliečiai, Dievo namiškiai, o čia esame tik laikinai. Tikinčiųjų bendruomenė pastatyta ant apaštalų ir pranašų pamato. Evangelija kviečia statyti namą ant olos, ant Jėzaus, kad audros nenugriautų. Apaštalų pamatas svarbus ir būtent ant jo esame pakviesti statyti dvasinį namą. Žiūrėkime ant ko mes stovime. Jaučiame, kad kartais nesiseka, tačiau jeigu pamatas ant olos, viskas praeis, mes viską įveiksime, visus sunkumus nugalėsime. Pats Jėzus Kristus yra ir statytojas, ir pamatas. Kiekvienais metais susirenkame į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus ir augame toliau, stiprinamės Viešpatyje, nors to augimo pačiupinėti negalime, tačiau atpažįstame Dievo Malonę, kuri mus sukuria, mus atgaivina. Mes šventųjų bendrapiliečiai, ne svetimi, o Dievo namiškiai. Net mirties tikrovėje, kaip aprašo Evangelija, Dievas ateina ir duoda gyvenimą. Net sunkiausiame išbandyme, mirtyje sušvinta prisikėlimo viltis. Jėzaus ištarti žodžiai sunkiai sergančiai moteriai - tavo tikėjimas išgydė tave – pasitikėk, yra skirti mums kiekvienam. Moteris pasveiko, mirusi mergaitė prikelta. Jos gyveno toliau. Dievo strategija kvietimas gyventi tikėjimu, statyti namus ant uolos. Mums reikia tikėjimo, reikia tvirtumo, kad mes pasveiktume, mes prisikeltume, Jėzus ne tik žmogus, bet ir Dievas, tas kuris yra prisikėlimas ir gyvenimas. Ieškokime atsakymų Dievo Žodyje, melskime, kad Dievas mus vestų savo keliu, tęskime tikėjimo kelionę, baigdamas pamokslą ragino svečias vyskupas.

Po Šventųjų Mišių gausus maldininkų būrys su savo atributika pasipuošusiais tikybos mokytojais, nešančiais į Kalnų procesiją atskirus Telšių vyskupijos dekanatus žyminčiomis bažnytinėmis vėliavomis, lydimi visų trijų vyskupų, patraukė su skambiomis Kalnų giesmėmis į Kryžiaus Kelią, o po visų pamaldų, Bazilikoje iš Telšių vyskupijos ganytojo rankų gavo kanoninį siuntimą darbuotis kitais mokslo metais mokyklose ir parapijose bei atminimo dovanėles.

Tos dienos šventė užbaigta pabendravimu ir nuoširdžiu pasidalinimu žemiškomis gėrybėmis šventinėje agapėje Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 aukštyn