Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Dėkota Dievui už geradarius ir rėmėjus
Paskelbta: 2021-07-09 18:51:01
 

Tęsiantis Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams liepos 9 – ąją buvo meldžiamasi už visus verslo, pramonės sričių žmones, kurie kuria darbo vietas, augina ekonomiką, prisideda prie bendro gėrio kūrimo, savo kilniais darbais puoselėja tikrąsias vertybes visuomenėje.

Tos dienos, kuri buvo skirta Šilalės dekanato kunigų bei tikinčiųjų piligrimystei, 12 val. pagrindinėms Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, abu vyskupų generalvikarai ir keletas kitų kunigų. Šventųjų Mišių metu giedojo Šilalės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko.

Šventųjų Mišių, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis pasidžiaugė, jog šiandien į Šventovę susirinko jos rėmėjai ir geradariai, Kryžiaus Kelio koplyčių globėjai, verslininkai, pramoninkai ir pakvietė juos lydėti malda. „Meldžiamės už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančius, kad jų pasiekti laimėjimai prisidėtų prie visuomenės gėrio. Šiemet ir ši Bazilika atsinaujino, nes buvo restauruotos ir naujai nudažytos šoninės navos. O taip pat ir koplytėlės turi savo globėjus, kurie jomis nuolat rūpinasi. Viešpats teatlygina visiems Bažnyčios rėmėjams stipria sveikata ir savo palaima“, - Telšių vyskupijos ganytojas. Jis taip pat pasveikino į atlaidus atvykusius: LR Seimo narį Joną Varkalį, Šilalės rajono savivaldybės merą Algirdą Meiženį ir vicemerą Tadą Bartkų, visus Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelio koplyčių globėjus – geradarius, UAB „Pamario restauratorius“ generalinį direktorių Aldą Kliuką, vykdžiusį Bazilikos restauravimo darbus, nuolatinius Šventovės rėmėjus, verslininkus Almą ir Vidmantą Jonikas.

Sakydamas pamokslą Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila išryškino verslo ir pramonės žmonių įdirbį visuomenėje kuriant ekonomiką taip padedant dirbantiesiems turėti pakankamai pajamų pragyvenimui, kuriant jų šeimų gerovę ir taip prisidedant prie bendro gėrio kūrimo. Vyskupas analizavo Šventojo Rašto skaitinį, kuriame tekstas iš Senojo Testamento pasakoja garsiąją Juozapo istoriją. Šis jaudinantis ir labai pamokantis pasakojimas iš Senojo Testamento išryškiną vieną svarbų akcentą – Tėvo Jokūbo ir sūnaus Juozapo susitikimą po daugelio prievartinio išsiskyrimo metų. Išryškėja itin svarbi Jokūbo meilė, kuri yra Dangaus Tėvo meilės įvaizdis. Tokios meilės pagrindu Dangaus Tėvas nori dalintis su žmonėmis tuo visokeriopu gėriu, kuris yra danguje. Dėl to jis siunčia savo Sūnų, kad susigrąžintų žmoniją ir ją atpirktų. Pamokslininkas išryškino svarbą visuomenėje stiprinti solidarumą, vienybę, pasitikėjimą, geranoriškumą, kad kiekvienas, o ypač verslo žmogus, į savo šalies gyvenimą įneštų gero, o ne vien tik rūpintųsi savimi ir savo interesais. Senojo Testamento Juozapas būtent toks – vietoj to, kad keršytų už skriaudą savo broliams, jis tampa jų gelbėtoju, negana to ir pats Egipto faraonas, sužinojęs jo gyvenimo istoriją, siunčia savo vežimus, kad taip pagelbėtų Juozapo gentainiams atsikraustyti į Egiptą. Taip Dievo ir artimo meilė mus moko pirmiausia pastebėti tą, kuriam sunku ir per tai mus augina. Vyskupas išryškino būtinybę atpažinti svarbą daryti gera kitiems ir krauti sau lobį danguje: „Gyvenimo žemėje dienos netruks amžinai. Tad svarbu, kad ir sukaupto žemiško kapitalo dėka kurtume ir dvasinį kapitalą danguje. Pagal Didįjį Dievo įsakymą dėmesys, meilė Dievui ir artimui – viena geriausių dvasinių investicijų. Gerasis Dievas tepadeda taip daryti. Marija, šioje šventovėje tituluojama Šeimų Karaliene, temoko geranoriškumo, solidarumo, Dievo ir artimo meilės“, - sakė baigdamas pamokslą Vilkaviškio vyskupijos ganytojas.

Šventųjų Mišių pabaigoje, vyskupams suteikus palaiminimą, į susirinkusiuosius kreipėsi LR Seimo narys Jonas Varkalys ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Jie savo kalboje išryškino Bažnyčios ir Valstybės bei Savivaldos valdžios bendradarbiavimo svarbą, nes bendromis jėgomis kuriant gyvenimą ir rūpinantis žmonėmis galima pasiekti geriausių rezultatų. Buvo dėkojama vyskupams bei visiems dvasininkams už dvasinį žmonių palaikymą ir įdirbį ugdant žmonių dorybes bei moralę.

Piligrimai, verslininkai, Kryžiaus Kelio koplyčių globėjai, lydimi abiejų vyskupų ir būrio kunigų, padedami giesmininkų ir dūdorių, patraukė į Kryžiaus kelią ir nebodami didelio karščio ir tvankos, nuoširdžioje bendroje maldoje garbino Dievą, įsimąstė į Dievo meilę žmogui, klausėsi Kalnų stotyse sakomų pamokslų. Kryžiaus Kelio apmąstymo malda buvo paaukota už geradarius ir rėmėjus, kad jų niekada nepritrūktų ir Dievas laimintų jų kilnius darbus bei siekius.

Po visų pamaldų vyskupai, kunigai ir verslo bei pramonės atstovai, geradariai ir rėmėjai susitiko nuotaikingoje agapėje, kur turėjo progos bičiuliškam tarpusavio pabendravimui.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 


 

 

 

 
aukštyn