Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Dievo palaimos prašyta Lietuvos Respublikos kariuomenei ir Šaulių organizacijai
Paskelbta: 2021-07-08 00:15:05

 

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos metu viena diena skirta maldoms už Lietuvos Respublikos kariuomenę, saugumo struktūras, savanorius, Šaulių organizaciją. Ši diena taip pat buvo skirta Skuodo dekanato piligrimystei. Pagrindinėms tos dienos 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir susirinkusiesiems bei Marijos radijo klausytojams pamokslavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas, kuris taip pat yra ir Lietuvos Respublikos karinio ordinariato ordinaru, Gintaras Grušas. Koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, jo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, Lietuvos kariuomenės ordinariato vyriausiasis kapelionas plk. ltn. kun. Rimas Venckus, Klaipėdos įgulos kapelionas komodoras kun. Remigijus Monstvilas, kiti kariuomenės kapelionai ir dieceziniai kunigai. Liturgijoje patarnavo Lietuvos kariuomenės struktūrose tarnaujantis nuolatinis diakonas Nerijus Čapas. Šv. Mišių metu giedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, vadovas Vilius Grušnius, jam pritarė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovas Egidijus Miknius.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius pasveikino susirinkusiuosius, ypač didelį būrį karių ir jų vadų: Lietuvos kariuomenės vadą generolą leitenantą Valdemarą Rupšį, Karinių jūrų pajėgų vadą Jūrų Kapitoną Giedrių Premenecką, Karinių oro pajėgų Aviciacijos bazės vadą pulkininką leitenantą Antaną Matutį, Lietuvos Karinių oro pajėgų vadą pulkininką Dainių Guzą, Motorizuotos pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadą pulkininką Nerijų Stankevičių ir visu brigadai priklausančius batalionų vadus, karius, savanorius ir šaulius bei piligrimus iš Skuodo dekanatų ir kitų Lietuvos vietovių. Šventosiose Mišiose dalyvavo ir taip pat buvo pasveikinti Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, Skuodo rajono kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis. Vyskupas kvietė melstis už Lietuvos kariuomenę, mūsų valstybės saugumą ir ypač šiais šeimų metais – ir už šeimas.

Sakydamas pamokslą arkivyskupas išryškino tos dienos Šventųjų Mišių liturgijoje skaitomą skaitinį iš Senojo Testamento apie Jokūbo sūnų – Juozapą. Jo gyvenimas sudėtingas, tačiau Dievas jį vedė taip, kad jis tapo išsigelbėjimu Egiptui, o vėliau ir jį nuskriaudusiems savo broliams. Arkivyskupas priminė sakinį – „Eikite pas Juozapą“. Šis Egipto faraono patarimas tapo obalsiu šiems Šv. Juozapo Bažnyčioje metams – esame pakviesti eiti pas Šventąjį Juozapą ieškoti jo pagalbos ir užtarimo mūsų gyvenimo kelionėje. Dievas paskyrė Šv. Juozapą Šeimos globėju, o kariams skirta būti šeimos – Valstybės globėjais. Kariai, šauliai, savanoriai – mūsų globėjai, užtarėjai ir pavyzdžiai, jiems paties Dievo skirta misija rūpintis kitais – jų saugumu, ramybe ir kokybišku gyvenimu. Arkivyskupas išryškino svarbą gyvenimo kelyje prašyti pagalbos kreipiantis į Krikščioniškų šeimų Karalienę, ypač šiais Šeimų metais. Anot pamokslininko, Žemaičių Kalvarijos Šventovėje einamas ir Kryžiaus Kelias tampa akivaizdžiu patvirtinimu, jog esame pakviesti iš jo mokytis vieno svarbaus pajautimo – sunkumai ne pabaiga, bet mūsų kelio dalis. Kariai, duodami priesaiką Tėvynei, pabaigoje taria – tepadeda man Dievas, tos pagalbos ir esame pakviesti prašyti nuolat, kad ištvertume ir taptume šventųjų bendrapiliečiais ir Dangaus Tėvynės žmonėmis. Arkivyskupo teigimu, jau šioje Šventovėje susirinkę išmokstame būti Dievo namiškiais, o tai ir yra viso gyvenimo siekiamybė ir krikščioniškojo gyvenimo pagrindas bei esmė.

Po Šventųjų Mišių ir vyskupų suteikto palaiminimo į susirinkusiuosius bei ganytojus kreipėsi, savo įžvalgomis pasidalino bei atminimo ženklus – dovanėles įteikė Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys ir Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas.

Po pamaldų Bazilikoje būrys piligrimų ir karių, vadovaujant abiem vyskupams, patraukė į Kryžiaus Kelią, kur giedotojų ir triūborių padedami apmąstė Kristaus Kančios prasmę, klausėsi stotyse Skuodo dekanato kunigų sakomų pamokslų, kiekvienoje stotyje buvo laiminami Didžiąją Šventojo Kryžiaus relikvija.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 


 

 

 
aukštyn