Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Dieve, laimink Tėvynę Lietuvą ir visus Jos žmones!
Paskelbta: 2021-07-06 23:14:48

 

Liepos 6 - oji Lietuvoje – valstybinė šventė, nedarbo diena, kada minima Mindaugo Lietuvos karaliumi karūnavimo diena. Šią dieną Šventovėje per visas Šventąsias Mišias ir pamaldas melstasi už Tėvynę Lietuvą, jos ateitį, visus ūkininkus, žemdirbius, bitininkus bei visų bendrus namus – mūsų Žemę.

Šią dieną Šventovėje rinkosi tikintieji iš visos Žemaitijos bei kitų Lietuvos vietovių. Ypač didelis būrys atvyko iš Gargždų dekanato, nes ši diena buvo skirta būtent jam. Pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, būrys kunigų. Šventųjų Mišių metu giedojo Gargždų parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio, chorui pritarė pučiamųjų orkestras iš Klaipėdos, vargonais akomponavo Žemaičių Kalvarijos Šventovės vargonininkė Kristina Kondratavičienė.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius pasidžiaugė visais atvykusiais ir juos pasveikino. Jis pakvietė melstis už šeimas ir besiruošiančius santuokai. Priminė svarbų įvykį – lygiai prieš šešis šimtus metų popiežius Martynas V priėmė žemaičių krikščionis į savo tėvišką globą. Šis itin svarbus įvykis liudija apie išlaikytą Žemaitijos tapatybę, todėl sklinda padėka Dievui ir Apaštalų sostui už šią malonę. Taip pat vyskupas pakvietė melstis už popiežių Pranciškų, kuris sveiksta po operacijos, kad Dievas padėtų jam kuo griečiau sustiprėti ir grįžti į aktyvią apaštalinę veiklą. Paraginta melstis ir už Tėvynę Lietuvą, kada džiaugsmingai švenčiamas jos valstybingumas ir minima Tautiškos giesmės diena. Pasveikinti atvykę garbūs svečiai – Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, Klaipėdos rajono administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė.

Kardinolas kalbėjo: “Šiandien, liepos 6 – ąją, minime Valstybės dieną, ir čia, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje melžiamės už Lietuvą”. Jis išryškino būtinybę tokia proga pamąstyti apie savo santykį su Lietuvos valstybe – ką reiškia būti laisvos valstybės piliečiu. Kardinolas priminė, jog liepos 6 – oji primena apie vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą. Jis siekė kurti valstybę ir padėjo pamatus valstybingumui. Piliečiai pakviesti kurti savo valstybę, dalyvauti jos valdyme, ginti ją, rūpintis. Kartų kartos tai darė per įvairius istorinius laikotarpius, guldė savo gyvybes, kovojo įvairiose kovose. Visas negandas, anot pamokslininko, galime ištverti remdamiesi dviem postamentais – tikėjimu į Dievą ir sveika lietuviška šeima. “Tikėjimas į Dievą leido išsaugoti viltį, kad Dievas yra mūsų pusėje, ir neapleis; Jis stiprino mūsų knygnešius, savanorius, partizanus, tremtinius ir visus laisvės kovotojus, kai atrodydavo, jog politinės audros jau skandina mūsų tautos laivelį. Sveika vyro ir moters santuokos keliu kuriama šeima yra tarsi granite kolona, į kurią remiasi kiekviena valstybė”. Kardinolas priminė svarbą ginti savo giluminius vertybinius, evangelinius įsitikinimus ir kaip pavyzdį pristatė šventąjį kankinį Tomą Morą, kuris paaukojo savo gyvybę už ištikimybę Katalikų Bažnyčiai. “Minėdami Valstybės dieną, maldaukime Šeimų Karalienę Švč. Mergelę Mariją, kad globotų Lietuvą ir jos šeimas, kad eidami laisvės keliais, nepasiklystume ir neužmirštume Jėzaus žodžių: Aš – gerasis Ganytojas, aš pažįstu savąsias avis, ir manosios pažįsta mane” – baigdamas pamokslą sakė kardinolas.

Po Šventųjų Mišių iškilmių dalyviai sugiedojo Lietuvos Valstybės Himną, o po to dvi procesijos: lauke ir Bazilikoje patraukė Kryžiaus Keliu. Lauko procesijai, su giedotojais ir pučiamųjų orkestru, vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, o vidaus – kardinolas Sigitas Tamkevičius. Abu ganytojai kiekvienoje Kryžiaus Kelio stotyje laimino procesijų dalyvius Šventojo Kryžiaus relikvija, pabaigoje tarė baigiamąjį, palydimąjį žodį.

Tos pačios dienos vakarą Žemaičių Kalvarijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, o ir jos ribų, kur tik yra lietuvių, 21 val. miestelio gyventojai ir piligrimai, tiek susibūrę Bazilikos šventoriuje, tiek einantys Kryžiaus Kelią, giedojo Lietuvos Valstybės Himną – Tautinę Giesmę. Juos pasveikino kun. br. Jokūbas Marija Goštautas OP, kuris pasidalino įžvalgomis apie tautiškumo ir valstybės kūrimo svarbą, į susirinkusiuosius kreipėsi ir Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ pirmininkas Bronius Kleinauskas. Vakaras buvo skirtas maldai, bendrystei ir gražiam pavakarojimui, taip švenčiant Lietuvos valstybingumo šventę ir vieną iš Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dienų.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 


 

 

 
aukštyn