Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Melstasi už tikybos mokytojus, katechetus, kultūros ir meno sričių žmones
Paskelbta: 2021-07-05 20:43:46

 

Viena iš nekintančių maldų intencijų per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus – už katechetus, tikybos mokytojus, švietimo, kultūros ir meno žmones. Tokia diena šiais metais buvo liepos 5 – oji. Visą dieną Šventovėje kilo maldos prie Viešpaties Sosto, kad Jis laimintų visus tuos, kurie dirbą atsakingą, sunkų ir itin svarbų darbą – ugdo jaunąją kartą.

Pagrindinėms tos dienos 12 val. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šiaulių vyskupijos ganytojas vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius kan. mons. Rimantas Gudlinkis ir keletas kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos. Ši diena buvo skirta Mažeikių dekanato tikintiesiems, o Šventųjų Mišių metu giedojo Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Julijos Draudikienės.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas pasidžiaugė atvykusiais piligrimais, organizuotomis piligrimų grupėmis iš kitų Lietuvos vyskupijų, gausiu būriu tikybos mokytojų ir katechetų, kurie, kaip įprasta į Baziliką įžengė iškilmingai nešdami visų Telšių vyskupijos dekanatų vėliavas ir buvo pasipuošę specialiai šiai šventei skirtais violetinės spalvos marškinėliais, ant kurių puikuojasi Kristaus paliepimas – „Eikite ir skelbkite Evangeliją“. Vyskupas taip pat pasveikino atlaiduose dalyvavusius Lietuvos Respublikos Seimo narius: Valių Ąžuolą ir Laimą Nagienę, Mažeikių rajono savivaldybės vicemerę Rūtą Matulaitienę, Klaipėdos universiteto rektorių, profesorių dr. Artūrą Razbadauską ir kitus garbius svečius.

Sakydamas pamokslą vyskupas Eugenijus Bartulis išryškino svarbiausią tikybos mokytojo, kultūros srities žmogaus uždavinį – parodyti pasauliui Kristaus šviesą. Jis priminė jog žinomas menininkas – dailininkas Aleksandras Ivanovas net 20 metų tapė įspūdingo dydžio ir meninio lygio paveikslą – „Kristaus pasirodymas žmonėms“. Šiam šedevrui garsiojoje Tretjekovo paveikslų galerijoje yra skirta atskira, specialiai šiam paveikslui eksponuoti įrengta salė. Tikybą dėstantis žmogus turi ypatingą pašaukimą, anot palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, sudegti kaip žvakė ant altoriaus, iš meilės Dievui ir artimui kaitros. Vyskupas prisiminė, jog jo pirmieji tikybos mokytojai buvo jo tėvai. Jie ugdė tikėjimą pavyzdžiu, maldingumu, ištikimybe Dievui, Bažnyčiai, vertybėms. Tokių šeimų reikia šiandieninėje Lietuvoje ir pasaulyje, kad jose formuotųsi asmenybės, žmonės, gyvenantys tikėjimu, vykdantys Dievo valią, pasitikintys Dievu ir apsčiai turintys gyvenimo. Tikybos mokytojai gyvena ne veltui ir moko jaunus žmones taip gyventi. Net ir sunkiausiomis sąlygomis tikėjimas skleidžiamas ir taip gyvenimas tampa laimingu, ko visiems susirinkusiems linkėjo pamokslininkas.

Po Šventųjų Mišių dvi procesijos keliavo Kryžiaus keliu – lauke Kryžiaus Kelio stotis lankantiesiems vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, o Bazilikoje – Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis.

Po Kryžiaus Kelio tikybos mokytojams buvo įteikti kanoniniai siuntimai – kitais metais mokyklose dėstyti tikybą ar parapijinę katechezę parapijose. Telšių vyskupijos ganytojas pasidžiaugė, kad tikybos mokytojai – prailgintos vyskupo rankos mokslo įstaigose, pasiekiančios jaunus žmones. Taip pat Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovai pasidžiaugė tikybos mokytojų pasiekimais, laimėjimais, kvalifikacijos kėlimu, įteiktos atminimo dovanėlės, padėkos raštai bei pažymėjimai.

Šią dieną vainikavo Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose tikybos mokytojams ir katechetams surengta nuotaikinga agapė, vyko nuoširdžios bendrystės metas. Telšių Katechetikos centro direktorius kan. mons. Rimantas Gudlinkis, ir šio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė palinkėjo visiems geros vasaros ir turiningų atostogų, kad pailsėję mokytojai vėl galėtų su naujomis jėgomis kibti į ateityje jų laukiantį darbą ir kilnią, jiems patikėtą misiją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 


 

 

 

 
aukštyn