Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Malda už teisėsaugos, teisėtvarkos, policijos, priešgaisrinės apsaugos sistemos žmones
Paskelbta: 2020-07-10 23:00:43

Liepos mėnesio 10 dieną malda į Viešpatį visą dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje kilo už visus teisėtvarkos, teisėsaugos, policijos, priešgaisrinės sistemos žmones. Ta diena buvo ir Šilutės dekanato kunigų bei tikinčiųjų piligrimystės laikas. Pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms, kurios tiesiogiai buvo transliuojamos per Telšių vyskupijos YouTube kanalą ir Marijos radiją, vadovavo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, Lietuvos policijos vyriausiasis kapelionas kunigas Algirdas Toliatas, Šilutės dekanato kunigai bei nemažas būrys iš visos Lietuvos atvykusių policijos kapelionų. Giedojo Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Vitos Matulės.

Šventųjų Mišių pradžioje susirinkusius maldininkus ir policijos, priešgaisrinės ir pasienio apsaugos žmones, teisėsaugos ir visus teisėtvarkos atstovus pasveikino ir juos nuoširdžiai melstis pakvietė Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius.

Sakydamas pamokslą vyskupas Arūnas Poniškaitis išryškino gyvenimo tikrovę, kurioje dažnai vyksta pasiuntinybė – tarsi avių tarp vilkų. Nelengvi gyvenimo uždaviniai prašosi išminties iš aukštybių. Išmintis ateina iš Dievo mielės, kuri skatina augti, atsiremti į ją ir iš jos gauti viską, kas gera. Ji skatina mylėti kitus žmones laisva, o nepavergta širdimi. Išminties iš aukšybių reikia įvairių sričių žmonėms, ypač kurie atsakingi už visuomenės gerbūvį, teisingumą, sistemas, tvarką ir jos palaikymą tarp įvairių žmonių ir sluoksnių. „Ši išmintis teatneša ramybę į mūsų širdis ir santarvę į mūsų namus. Testiprina, kai tenka atlikti pareigas, kurios nėra lengvos; kai tenka ginti teisę ir tvarką; ginti žmogaus orumą, saugant jį savyje ir kitame. Dievas ne kartą pabrėžia, kad nori pakelti suklupusį ir jį sustiprinti. Jis nori, kad tokiu troškimu kasdien iš naujo persiimtume ir mes“. Vyskupas priminė būtinybę kreiptis į Dievo Motiną Mariją nuolat, kad per jos užtarimą mus lydėtų geri įkvėpimai, teisingi sprendimai, kad ji mus mokytų santarvės, tarpusavio pagarbos ir meilės. „Švč. Mergelė Marija, kurią litanijoje vadiname Išminties sostu, mus kreipia prie jos įsčiose Įsikūnijusios Išminties – Dievo Sūnaus, Jėzaus Kristaus. Jis yra mūsų Mokytojas, ne tik rodantis kelią, bet ir juo vedantis. Jis pats yra mūsų Kelias, kuriuo esame pakviesti keliauti ir to mokytis susirinkę šioje šventovėje“ – baigdamas pamokslą sakė vyskupas.

Šventųjų Mišių pabaigoje, prieš ganytojams palaiminant iškilmių dalyvius, į susirinkusiuosius kreipėsi ir visus pasveikino bei atminimo dovanėles vyskupams įteikė Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, pasidžiaugęs glaudžiu policijos ir kitų institucijų bendradarbiavimu su Bažnyčia bei ganytojais. Taip pat Šventosiose Mišiose dalyvavo ir susirinkusiesiems sveikinimo žodį tarė Lietuvos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas, vykdantis vado pareigas Antanas Montvydas.

Visus iškilmių dalyvius pasveikino ir Telšių vyskupijos ganytoją vyskupą Algirdą Jurevičių Pamario kraštą aplankyti pakvietė Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir vicemeras Sigitas Šeputis. Jie vyskupams taip pat įteikė atminimo dovaneles ir pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu Šilutės krašte tarp parapijų ir savivaldybės institucijų, tarp dvasininkų ir valdžios atstovų.

Po iškilmingos liturgijos Bazilikoje būrys pareigūnų, kartu su vyskupais, kunigais, piligrimais, giedotojais ir triūbininkais keliavo Kryžiaus keliu, apmąstė Kritaus kančią. Jau yra tapusi graži tradicija, kad visus procesijos reikmenis tą dieną visada neša dalyvaujančiųjų pareigūnų atstovai taip gražiai įsijungdami į maldos bendrystę Kryžiaus kelyje.

Po Kalnų maldos Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose atlaidų dalyviams buvo surengta agapė.

 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

 

 

aukštyn