Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Melstasi už Lietuvos Respublikos valdžią bei savivaldybių vadovus
Paskelbta: 2020-07-08 23:37:09

Liepos mėnesio 8 dieną vieną iš Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dienų buvo meldžiamasi už Lietuvos Respublikos ir savivaldybių vadovus, seniūnijų seniūnus bei visus valstybės tarnautojus. Į Šventovę tą dieną rinkosi piligrimai iš Akmenės dekanato bei visos Lietuvos. Pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius koncelebravo ir pamokslavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kartu meldėsi pulkelis kunigų. Giedojo jungtinis Akmenės ir Naujosios Akmenės parapijų choras, vadovaujamas vargonininkių Žydrūnės Kazlauskaitės ir Neringos Delnickienės.

Šventosiose Mišiose dalyvavo Lietuvos Respublikos seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, keletas Lietuvos Respublikos seimo narių, Telšių vyskupijos teritorijoje esančių miestų ir rajonų savivaldybių merų, administracijos atstovų, seniūnijų seniūnų.

Telšių vyskupijos ganytojas Šventųjų Mišių pradžioje visus susirikusiuosius nuoširdžiai pasveikino, pasidžiaugė atvykusiais piligrimais ir politikais ir pakvietė maldai Marijos radijo klausytojus ir Telšių vyskupijos YouTube kanalo žiūrovus, nes jų dėka Šventosios Mišios buvo tiesiogiai transliuojamos.

Sakydamas pamokslą kardinolas kalbėjo apie Šventosios Šeimos gyvenimo ypatumus to meto visuomenėje ir įvairiose aplinkybėse. Jėzus moko mus būti dangiškojo Tėvo reikaluose. „Jėzus Marijai priminė, kad jo misija žemėje yra ne dailidės varstotas, bet Tėvo reikalai. Darbas, susiklausymas, tarpusavio pagalba, kantru visų nepriteklių pakėlimas ir pastovus ryšys su Dievu – buvo pagrindiniai Šventosios Šeimos bruožai. Į šią šeimą amžių bėgyje žvelgė daug krikščioniškų šeimų ir mokėsi kaip reikia dirbti, vargti ir nedejuoti, iškylant kasdieniams sunkumams“. Pamoksle kardinolas priminė, jog šiemet sukanka 100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo ir kokią šiai ypatingai asmenybei įtaką darė jo šeima, ypač motina. Pamokslininkas išryškino būtinybę mokytis gyventi šeimose, būti motinomis, panašiomis į Dievo Motiną Mariją, būti tėvais, panašiais į Šventąjį Juozapą. Pamokslininkas kvietė melstis už šeimas, jaunąją kartą ir už politikus: „šiandien Žemaičių Kalvarijoje meldžiamės už politikus ir valdžios žmones. Nuo jų įsitikinimų ir sprendimų labai daug priklausys, kokias turėsime šeimas ir kokią turėsime Lietuvą. Politikai apsprendžia Lietuvos švietimo ir kultūros kryptį. Šeimą turi ginti ne tik Bažnyčia, bet ir visi geros valios žmonės, o politikai labiausiai. Jei turėsime geras šeimas, turėsime ir Lietuvos ateitį, jei neturėsime gerų šeimų, mes būsime bevilčiai“. Kardinolas, baigdamas pamokslą, visus pakvietė kreiptis į Šeimų Karalienę, kad ji globotų mūsų šeimas, kaip anuomet Nazarete globojo savo misijai besiruošiantį Jėzų.

Šventųjų Mišių pabaigoje į susirinkusiuosius kreipėsi ir visus pasveikino Lietuvos Respublikos seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir primindamas, jog šiais metais minime pirmojo Lietuvos Respublikos seimo išrinkimo 100 – ąsias metines kaip pagarbos ženklą įteikė du Seimo atminimo ženklus – Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektoriui kan. Jonui Ačui ir iš Žemaičių Kalvarijos parapijos kilusiai, Mosėdžio parapijos klebono kan. Egidijaus Zulco mamai Zuzanai Jonikaitei – Zulcienei. Žymenys įteikti už nuveiktus darbus ir svarbų indėlį Lietuvos valstybingumui.

Sveikinimo žodžius išsakė ir savo mintimis apie Bažnyčios ir Valstybės bendradarbiavimą išsakė ir Lietuvos Respublikos vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, įteikęs Telšių vyskupijos ganytojui atminimo ženklą, o apie būtinybę burtis maldai ir bendrystei bažnyčiose ir taip išgyventi solidarumą vieni su kitais gyvenimo kelionėje savo įžvalgomis pasidalino ir visus su vykstančiais Didžiaisiais Žemaičių Kalvarijos atlaidais pasveikino Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.

Po iškilmių Bazilikoje piligrimų būrys, kartu su politikais ir savivaldybių atstovais keliavo Kryžiaus keliu, palydimi Telšių vyskupijos vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir giedotojų, apmąstė Kristaus kančią, o kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ su piligrimais meldėsi Bazilikoje, kur taip pat buvo giedami Kalnai, einamas Kryžiaus kelias. Abejuose Kryžiaus keliuose tikintieji kiekvienoje stotyje buvo laiminami Šventojo Kryžiaus relikvija – lauke Didžiąja, viduje – Mažąja.

Po Kryžiaus kelio procesijos politikai, savivaldybių atstovai prie pietų stalo Žemaičių Kalvarijos parapijose namuose susitiko su Telšių vyskupijos ganytoju, vyko nuotaikingas pabendravimas.

 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

 

 

aukštyn