Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo srities žmones
Paskelbta: 2020-07-03 20:32:48

Liepos mėnesio 3 dieną, kada Bažnyčia mini šventąjį apaštalą Tomą, Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena buvo skirta maldoms už visus įvairių sričių švietimo sistemos žmones ypač gausiai į Šventovę rinkosi tikybos mokytojai bei katechetai. Tos dienos 12 val. pagrindinėms Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupijos ganytojas vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, Tauragės dekanato, kadangi ši diena buvo šio dekanato tikinčiųjų piligrimystės metas, ir iš kitus atvykę kunigai. Šventųjų Mišių metu, o vėliau ir procesijoje į Kryžiaus Kelią giedojo Tauragės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Sauliaus Bernoto. Šventosios Mišios buvo tiesiogiai transliuojamos per Marijos radiją ir Telšių vyskupijos YouTube kanalu.

 

Šv. Mišių pradžioje, kada su atskirų dekanatų tikybos mokytojų nešamomis vėliavomis, kartu su dvasininkai į Baziliką atkeliavo ir visi tikybos mokytojai, visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius. Jis priminė šios dienos dvigubą šventiškumą – apaštalo Tomo ir Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną ir sulygino žemaičius su minimuoju apaštalu. Taip pat pasidžiaugė, jog liepos mėn. 2 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas su grupe žemaičių Vilniuje gavo labai brangų dokumentą – sertifikatą, liudijantį, kad Žemaičių Kalvarijos Kalnų ėjimo ir giedojimo tradicija yra įrašyta į Lietuvos nematerialiojo paveldo sąrašą ir šį dokumentą per visus atlaidus tikintieji turės progą pamatyti. Vyskupas sakė: „Tai rodo, jog visa Lietuva nori eiti apaštalo Tomo ir Žemaičių Kalvarijos keliu: kuo giliau prisiliesti prie Kristaus žaizdų, išgyventi išganančią Jėzaus kančią ir mokytis giedoti Kalnus“.

 

Sakydamas pamokslą vyskupas R. Norvila išryškino šv. apaštalo Tomo uolumą, pasišventimą sekant Kristumi ir puikią galimybę visiems to iš jo mokytis. Jis kankinys, o tai padeda geriau suvokti, jog šiame pasaulyje nelengva išsaugoti tikėjimą ir ištikimai jo laikytis. „Šiandieniniame pasaulyje ir pačioje Kristaus Bažnyčioje neretai išgyvename įtampą tarp tradicijos ir atsinaujinimo, tarp įvairių moralinių normų ir laisvės, tarp autoriteto ir sąžinės apsisprendimo. Tad natūralu ieškoti, stengtis pažinti, pasirinkti. Juk panašiai elgėsi ir Tomas – stengėsi pažinti, suprasti“. Vyskupas taip pat kvietė neužsibūti per ilgai ieškojimuose, o pažinus Jėzų nesiblaškant ištikimai juo sekti ir nepersiimti šio laikmečio dvasia. Šventovėje, anot pamokslininko, mokomės būti tikinčiais, kaip Marija svarstome Dievo žodžius savo širdyje, gilinamės į esmines tikėjimo tiesas ir padedant Krikščioniškų Šeimų Karalienei vis tobuliau stengiamės sekti Kristumi.

 

Šventųjų Mišių pabaigoje nuo visų Telšių vyskupijos tikybos mokytojų bei katechetų kaip padėkos ženklą Dievui ir Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinai buvo atneštas votas ir tai progai pagamintas rožinis, kurie buvo pašventinti. Šie ypatingi padėkos ženklai liudija, jog šie metai išskirtiniai – Lietuvoje švenčiame tikybos dėstymo mokyklose trisdešimtmetį kartu dėkojant Dievui ir už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę, nes šiais metais minime valstybingumo atkūrimo trisdešimtmetį. Votas, simbolizuojantis leliją ir nuoširdžią padėką bus pakabintas prie kitų prie Stebuklingojo paveikslo esančių votų.

 

Po iškilmių Bazilikoje pulkas maldininkų, kartu su vyskupais ir kunigais, ėjo Kryžiaus Keliu, giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus, o grįžus Telšių vyskupijos ganytojas tikybos mokytojams ir katechetams kitiems mokslo metams įteikė kanonius siuntimus bei atminimo dovanėles.

 

Susitikimas tęsėsi nuotaikingoje agapėje, Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose.

 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn