Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Žemaičių Kalvarijos Šventovėje prasidėjo Didieji Atlaidai
Paskelbta: 2019-07-04 17:12:34

 Jau 380 – ąjį kartą prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. 2019 - taisiais metais atlaidų metu meldžiamasi už naujus pašaukimus į kunigystę ir vienuolystę bei už Žemaitiją, kurios metus paskelbė Lietuvos Respublikos seimas, nes šiemet sukanka 800 metų nuo pirmojo Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose.

Liepos 1 dieną tikintieji rinkosi į netoli Žemaičių Kalvarijos esančią šventą vietą – Panų Kalną, kur 14 valandą buvo aukojamos Šv. Mišios. Tos pačios dienos vakarą 19 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kuriomis pradėti Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, kuris pasakė pamokslą. Kartu meldėsi Žemaičių Kalvarijos Baziliko kanauninkų kapitulos kanauninkai ir nemažas būrys kunigų. Šv. Mišiose, o taip pat Mišparus – Vakarinę liturginių valandų maldą giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio. Į Šv. Mišias būrys piligrimų atėjo pėsčiomis iš Panų Kalno. Tą vakarą Bazilikoje meldėsi didelis būrys Marijos legiono narių iš visos Telšių vyskupijos.

Sakydamas pamokslą Kaišiadorių vyskupijos vyskupas pabrėžė Dievo meilės žmogui svarbą. Jis išryškino momentą, jog Dievas myli kiekvieną žmogų ypatingu būdu ir Žemaičių Kalvarijos piligrimai turi galimybę tai pajusti ir išgyventi eidami Kryžiaus keliu, melsdamiesi prie stebuklingojo Marijos su Kūdikiu paveikslo. Ganytojas drąsino visus – ir piligrimus Šventovėje ir Marijos radijo klausytojus, nes vyko tiesioginė pamaldų transliacija, pasitikėti Dievo meile, nes Dievas visada pasilieka su žmogumi ir niekada, jokiomis aplinkybėmis nuo žmogaus neatsitraukia. Po Šv. Mišių Bazilikos šventoriuje vyko eucharistinė procesija, po kurios prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, trukusi visą naktį. Kaip pamaldas, taip ir adoraciją tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Liepos 2 dieną Šventovėje buvo meldžiamasi už Lietuvos valdžią – Prezidento instituciją, Seimą, Vyriausybę taip pat Savivaldybių merus ir visus valdininkus. Ta diena buvo skirta Skuodo dekanato tikintiesiems.

Pagrindinėms tos dienos 12 valandos Šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, vadovavo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupijos ganytojas vyskupas Rimantas Norvila. Koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas ir būrys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Šv. Mišių metu giedojo Skuodo rajono kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis „Animus“, vadovaujamas Rasos Valinskienės. Į Šventąsias Mišias buvo atvykę LR Seimo narių, būrelis savivaldybių merų bei kitų valdžios atstovų, kuriuos Šventųjų Mišių pradžioje pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas.

Sakydamas pamokslą vyskupas R. Norvila kalbėjo apie šeimos svarbą visuomenėje ir Bažnyčioje ir kokius mechanizmus kuria valstybė, kartais ne visada teisingai vykdydama savo misiją. „Valdžios priedermė – tarnauti bendrajam gėriui. Naudojantis valdžia tokiems tikslams, panašiai kaip ir šeimoje, labai svarbi žmogiška branda ir atsakomybė, bendruomeninis veikimas“. Vyskupas kvietė melstis už valdžios atstovus ir priminė, jog „valdžia yra suteikiama, kad būtų tarnaujama visiems, palaikoma tvarka ir sugyvenimas, kuriamas socialinis teisingumas, padedama silpniesiems.“ Baigdamas pamokslininkas kalbėjo: „Šiandien apmąstant valdančiųjų principines atsakomybes, santykį su bendruomenėmis ir Dievu, norisi visiems valdantiems nuoširdžiausiai linkėti, kad savo darbuose matytumėte iš tarnavimo išplaukiantį prasmingumą, kartu patirtumėte džiaugsmą dėl tarnavimo žmonėms, džiaugsmą dėl gerai ir išmintingai atliktų pareigų.“

Po Šv. Mišių piligrimai keliavo Kryžiaus keliu, seimo nariai, merai ir savivaldybių atstovai susitiko pabendravimui su Telšių vyskupijos ganytoju K. Kėvalu.

 

iš Žemaičių Kalvarijos kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn