Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Projekto "Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas" pristatymas
Paskelbta: 2017-06-01 01:10:05

    

 

2017 m. gegužės 28 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje pristatyti jau atlikti Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos restauravimo ir aplinkos tvarkybos darbai bei smulkiai išdėstyti numatyto įgyvendinti projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0006 „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas“ tvarkybos, konservavimo ir restauravimo darbai.
     Projekto tikslas – pritaikyti Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu.
     Siekiami rezultatai – Atlikus didžiausių Žemaitijoje vargonų restauracijos darbus ir pritaikius juos profesionalių ir mėgėjų sakralinės muzikos kolektyvų pasirodymams ,išaugs kultūrinių renginių ir koncertų lankytojų skaičius.
     Aliktas Bazilikos pastato išorinis ir vidaus interjero estetinio vaizdo bei saugumo būklės pagerinimas sukurtų palankias sąlygas išlaikyti esamus lankytojų srautus bei sudarys palankias sąlygas padidinti nacionalinių ir užsienio turistų bei moksleivių apsilankančių bazilikoje skaičių.
     Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai:

  1.  85 % projektui įgyvendinti reikalingų lėšų, finansavimas yra skirtas remiantis Lietuvos kultūros ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-47 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-202 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ – priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 – „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.
  2. 15 % projektui įgyvendinti reikalingų lėšų sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo trukmė – 2017-2020 m.

 

    Susitikimo metu Žemaičių Kalvarijos šventovės istoriją pristatė mokytojas Bronius Kleinauskas, atliktais ir numatytais atlikti darbais dalijosi parapijos klebonas kan. Jonas Ačas. Numatomo įgyvendinti projekto „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aktualizavimas“ finansavimo šaltinius pristatė Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos buhalterė Vilma Šniaukienė.

 

 Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Pristatymas Bazilikoje  Pristatymas Bazilikoje        Pristatymas Bazilikoje  Pristatymas Bazilikoje  Pristatymas Bazilikoje  Pristatymas Bazilikoje  

aukštyn