Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

2019 M. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje Didžiojo Velykų tridienio pamaldų tvarka
Paskelbta: 2017-04-08 04:06:27

              Didįjį Ketvirtadienį - 19 val. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios. Didįjį Ketvirtadienį visuotinius atlaidus galėsime gauti už giesmės „Prieš taip didį...“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą.

Didįjį Penktadienį – 13 val. giedosime Kalvarijos Kalnus, visus kviečiame įsijungti į šią mums visiems brangią pamaldumo praktiką. 19 val. Kristaus Kančios pamaldos. Didįjį Penktadienį, išreikšdami pagarbą Kristaus Kančiai ir dėkingumą už Jo begalinę Meilę žmogui,  užlaikykime tikrą pasninką ir rimtį. Didįjį Penktadienį visuotinius atlaidus galėsime gauti už Kalvarijos Kalnų giedojimą ir Kryžiaus pagarbinimą.

Didįjį Šeštadienį – Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo, apmąstydama Jo kančią ir mirtį. Mes, Žemaičių Kalvarijos parapijos tikintieji norėdami įsijungti į visuotinį Bažnyčios budėjimą, rinksimės  Bazilikoje 11 val. giedoti Kalvarijos Kalnų. Ateikite visi, pabudėkime maldos vienybėje prie Viešpaties kapo.

Vakare – 20 val. Velykų vigilijos pamaldos ir Šv. Mišios. Didįjį Šeštadienį, ateidami į vakaro pamaldas atsineškime žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Didįjį Šeštadienį visuotinius atlaidus galėsime gauti už Krikšto pažadų atnaujinimą.

      Didžiojo Tridienio pamaldose bus renkama rinkliava Šventosios Žemės šventovių išlaikymui.

Sekmadienį - Viešpaties Prisikėlimo rytą Bazilikoje Šv. Mišios bus aukojamos 8 val. ir 12 val.

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios Bazilikoje bus aukojamos 10 val. ir 12 val.

     

Visą gegužės mėnesį, sekmadieniais, 12 valandą Šv. Mišios bus aukojamos už tuos žmones ir jų šeimas, kurie šiais metais jau paaukojo ar paaukos 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio Bazilikos išlaikymui. Melsime Dievo palaimos ir Krikščioniškų Šeimų Karalienės globos. 

 

 

aukštyn