Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Pedagogų – tikybos mokytojų ir katechetų diena Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Paskelbta: 2016-07-05 14:48:11

Liepos 4 dieną Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo meldžiamasi už pedagogus – tikybos mokytojus bei parapijinius katechetus. Tą dieną į Žemaičių Kalvarijos Kultūros centrą nuo pat ryto rinkosi tikybos mokytojai ir katechetai, kur vyko jiems skirtas renginys. Taip pat ši diena buvo skirta ir Skuodo dekanato tikinčiųjų piligrimystei į Žemaičių Kalvarijos Šventovę. 170 pedagogų iš visos Telšių vyskupijos buvo pasveikinti Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetinio centrų direktoriaus mons. kan. Rimanto Gudlinkio, o renginį vedė Telšių vyskupijos katechetinio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė.

Į susirinkusiuosius renginio metu kreipėsi Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Jis pasidžiaugė susirinkusiais ir kalbėjo apie jų svarbią misiją parapijose bei mokyklose. Vyskupo teigimu, Bažnyčios gyvenimas, jos ateitis – tikybos mokytojų ir katechetų rankose. Ganytojas drąsino mokytojus ištikimai laikytis Evangelijos ir džiugiai ją skelbti jaunajai kartai. Mažėjant kunigų, šie klebonų pagalbininkai yra vilties nešėjai, jog ir jaunoji karta perims tikėjimo praktikas ir parapijose bus galima ir toliau burti sąmoningo tikėjimo žmonių branduolius. Po sveikinimų pedagogams buvo pristatyta režisierės Dalios Kanclerytės parengta programa–spektakliukas, kur mimas, aktorius Aleksas Mažonas, dainų ir giesmių autorius Arūnas Raudonius išryškino žmogaus gyvenimo ir tikėjimo svarbą, santykių kūrimo būtinumą, liudijo apie Dievo veikimo atpažinimą. Studijų programas Klaipėdos universitete, kur galėtų studijuoti esami ir būsimi tikybos mokytojai susirinkusiesiems pristatė šio universiteto profesorius mons. Arvydas Ramonas.

Renginio metu atminimo dovanėlėmis bei padėkos raštai už veiklumą ir nuveiktus darbus buvo apdovanoti kvalifikaciją kėlę tikybos mokytojai, metodinių būrelių pirmininkai, įvairių akcijų organizatoriai bei dalyviai.

12 val., tos dienos pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ ir nemažas būrys iš Telšių bei kitų vyskupijų atvykusių kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Šačių parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Jurgitos Girdžiūnienės.

Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino ir susirinkusiais pedagogais, tikybos mokytojais bei katechetais pasidžiaugė ir jų darbo, misijos ir uždavinių svarbą išryškino, melstis už juos kvietė Telšių vyskupijos ganytojas.

Pamokslą sakydamas Šiaulių vyskupijos vyskupas E. Bartulis išryškino tikybos mokytojų meilę ir ištikimybę Dievui. Anot jo mokyti tikybos – svarbiausias dalykas žmogaus gyvenime, nes visi mokslai laikini ir reikalingi žemiškame gyvenime, o tikyba, žinios apie Dievą yra būtinos, kad žmogus pasiektų amžinąją laimę – Dangaus Tėvynę. Vyskupo teigimu, būdami Kristaus mokiniais esame pašaukti juos sekti ir negalime būti didesni už savo mokytoją, todėl tenka patirti įvairių sunkumų, nepatogumų dėl Kristaus ir šių dienų visuomenėje. Vyskupas kvietė būti linksmiems ir džiūgauti, kad esame išrinkti skelbti Gerąją Naujieną jaunimui bei pasauliui. Pamoksle buvo priminti garsaus lietuvių pedagogo Stasio Šalkauskio žodžiai, jog vienintelė tikroji kelrodė žvaigždė jaunam žmogui – Evangelija. Jo teigimu, religija turi apimti ir kultūrą, nes kitai kultūra taps tik tuščiavidure civilizacija. Dėstantis tikybą žmogus privalo bendrauti su Kūrėju ir tik tokiu būdu nuveikti didelius darbus. Tikybos mokytojas pašauktas mylėti jam pavestus mokinius ir kurti dangaus atmosferą, nes dažnai vaikai namuose randa pragaro patirtį, kur trūksta meilės, šilumos, gerumo, tikėjimo. Vyskupas drąsino tikybos mokytojus sėti, o augimą palikti Viešpačiui, kuris pasilieka su visais iki pasaulio pabaigos.
Po Šv. Mišių didelis būrys maldininkų, procesijai vadovaujant Šiaulių vyskupui E. Bartuliui keliavo Kryžiaus keliu, o po jo Bazilikoje Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ tikybos mokytojams ir katechetams įteikė kanoninius siuntimus bei atminimo dovanėles.

Po pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namų salėje pedagogai turėjo agapę ir nuotaikingą tarpusavio pabendravimą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn