Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Paminėtos 550-osios šv. Kazimiero gimimo metinės
Paskelbta: 2008-10-06 10:52:14

Spalio 2-oji diena vėl sukvietė maldininkus į taip brangią Žemaičių Kalvarijos Šventovę. Lietingą spalio mėnesio dieną nuo ryto į Baziliką rinkosi maldininkai iš visos Telšių vyskupijos, o ypač buvo laukiami maldininkai iš Mažeikių dekanato, kuriam buvo skirta ši atlaidų diena.

Prieš sumą bazilikoje buvo kalbama rožinio malda. Sumos Šv. Mišias, kurioms vadovavo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta SJ koncelebravo, Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys, Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektorius kun. lic. V. Ačas, Mažeikių dekanas kan. Z. Degutis ir dar keletas kunigų. Šv. Mišioms asistavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos choras.

Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie Šv. Kazimierą – Lietuvos ir jaunimo globėją, jis kvietė kiekvieną sekti šio šventojo pavyzdžiu. Šiemet švenčiamos 550-osios Šv. Kazimiero gimimo metinės, o tai tikrai puiki proga vėl prisiminti Lietuvos ir jaunimo globėją ir dar geriau jį pažinti. Ekscelencija susirinkusiesiems maldininkams išsamiai pristatė šv. Kazimiero asmenybę, jo veiklą ir ypatingą meilę Dievo Motinai Švč. M. Marijai. Vyskupas priminė, jog šv. Kazimieras gimė 1458 10 03 karališkuose rūmuose Krokuvoje. Gyvendamas karališkoje prabangioje aplinkoje, jaunuolis, nežiūrint jo padėties, labai karštai pamilsta krikščioniškąsias vertybes: paprastumą, meilę vargšams ir uolų pamaldumą Dievui bei nuoširdžią meilę Dievo Motinai Marijai. Susirgęs sunkia, nepagydoma liga iki pat mirties išliko ištikimas Dievo ir Bažnyčios mokymui, nepalūžo ir nepasidavė to meto gydytojų siūlymams gydyti savo ligą amoraliu būdu. Pasižymėjęs šventu gyvenimu, išmintimi, gerumu, pamaldumu ir sugebėjimu puikiai orientuotis valstybės politikoje karalaitis Kazimieras būdamas jaunas ir nesulaukęs nė 30 metų miršta Gardino pilyje, netoli Vilniaus. Šv. Kazimieras yra Lietuvos ir ypatingasis Lietuvos jaunimo globėjas. Vyskupas tikinčiuosius ragino pasitikėti šiuo dangiškuoju globėju, prašant jo pagalbos ir paramos mūsų jaunimui ir visai tėvynei Lietuvai einant tikrųjų vertybių keliu.

Taip pat klierikai tikintiesiems išdalino ir atvirutes su informacija apie Šv. Kazimierą, kad grįžę į savo namus dar kartą galėtų pamąstyti apie mūsų tautos globėją.

Po pamokslo ir Tikėjimo išpažinimo Telšių vyskupas J. Boruta SJ pašventino jo paties iš Lurdo parvežtą jubiliejini rožančių, kuris bus keliaujantis Marijos rožančius. Šį rožančių pirmiausia į savo namus, ten kur tikintieji riksis į bendruomenes kalbėti rožančiaus maldos ir tokiu būdu iškilmingai ši Telšių vyskupo padovanotas ir pašventintas rožančius vėliau keliaus po visas Telšių vyskupijos parapijas.

Po sumos šv. Mišių visi Bazilikoje buvo giedami Kalvarijos Kalnai, apmąstoma Jėzaus Kristaus kančios už mūsų nuodėmes prasmė, meldėsi Šv. Tėvo intencija, kad pelnytų Visuotinius atlaidus.

Atsisveikindamas su maldininkais Telšių ganytojas visus kvietė kuo gausiau į Baziliką susirinkti spalio 12 d., kada Bazilikoje bus iškilmingai paminimos Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo antrąsias karūnavimo metines.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn