Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

2008 m. DIDŽIŲJŲ ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDŲ kronika
Paskelbta: 2008-07-21 10:37:35

Jau tapo tradicija, kad Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai parsideda netoli Žemaičių Kalvarijos esančiame „Panų Kalne“, kur stovinti koplyčia ženklina kančios ir tvirto apsisprendimo už tikrąsias vertybės vietą. Ši vieta mena švedų laikus Lietuvoje – tai jaunų merginų skaudžios žūties nuo švedų kareivių žūties vieta, kur būrys jaunų merginų buvo palaidotos gyvos. Liepos 1 d. į Panų kalną iš visos Telšių vyskupijos rinkosi Marijos legiono legionieriai. Čia jie turėjo konferenciją, agapę, o 16 val. Buvo aukojamos šv. Mišios, kurias koncelebravo nemažas būrelis kunigų. Koncelebrai vadovavo Telšių vyskupo vikaras prel. jubil. J. Pr. Gedgaudas, kuris šv. Mišių pradžioje pašventino Telšių Marijos legiono vėliavą. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė Žemaičių Kalvarijos Bazilikos vikaras kan. teol. lic. A. Sabaliauskas. Po šv. Mišių nemažas būrys Marijos legionierių bei Žemaičių Kalvarijos parapijos jaunimas pėsčiomis, giedodami giesmes bei kalbėdami rožinį išėjo į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, kur 19 val. buvo giedami Mišparai. Mišparus giedojo Klaipėdos choralistai, vadovaujami V. Budrecko. Mišparų metu pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Pamoksle, gausiai susirinkusiems tikintiesiems, ganytojas kalbėjo apie prasidedančių atlaidų programą ir Žemaičių Kalvarijos ryšį su popiežiumi Jonu Pauliumi II, kuris prieš 20 metų Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai suteikė Bazilikos titulą. Per šių metų Didžiuosius atlaidus minime šią sukaktį. Po Mišparų aplink Baziliką buvo einama eucharistinė procesija.

Liepos 2 d. (trečiadienis) – pirmoji Atlaidų diena buvo skirta maldoms už tikybos mokytojus ir katechetus. Ši diena buvo skirta Plungės dekanato tikintiesiems. Tą dieną nuo pat ryto į Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salę rinkosi Telšių vyskupijos tikybos mokytojai ir parapijiniai katechetai, kur 10 val. vyko jiems skirta programa. Su mokytojais susitiko Telšių vyskupas dr. J. Boruta SJ, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, t. J. Sasnauskas OFM. Susirinkusius tikybos mokytojus pasveikino ganytojai, o per jiems skirtą pranešimą kalbėjo t. J. Sasnauskas OFM. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms, kurių metu giedojo Plungės bažnyčios sumos choras, vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ pasveikino susirinkusius maldininkus ir jiems priminė Žemaičių Kalvarijos Šventovės sąsajas su šviesios atminties popiežiumi Jonu Pauliumi II. Šiais metais sukanka lygiai dvidešimt metų kai popiežius Jonas Paulius II Žemaičių Kalvarijos bažnyčią pakėlė į Bazilikų rangą. Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, sakydamas pamokslą kreipėsi į gausiai susirinkusius tikinčiuosius: „Kiekvienas iš mūsų turime asmeninių bėdų, neduodančių mums ramybės. Savo bėdas mes pirmiausiai pastebime ir išsakome savo maldavimuose. Tačiau yra bėdų, kurios paliečia ne vien mus, bet ir visą visuomenę ir grasina sunkiai prognozuojamomis pasekmėmis. Viena iš tokių bėdų yra sergančios lietuviškos šeimos“. Arkivyskupas kvietė visus rimtai susirūpinti šeimos institucijos likimu ir pabrėžė, jog jaučiamos pastangos mūsų visuomenėje griauti krikščionišką šeimą. Pamokslininkas visus kvietė nuoširdžiai maldoje kreiptis į Žemaičių Kalvarijos Dievo Motiną, Krikščioniškų šeimų Karalienę, prašant jos užtarimo šeimoms. Taip pat savo homilijoje arkivyskupas visiems priminė, jog šie metai yra šv. apaštalo Pauliaus metai, o kitais metais minėsime vyskupo šv. Brunono bandymą atnešti Evangelijos šviesą į Lietuvą prieš tūkstantį metų. Ir kvietė visus per tuos metus išmokti nieko nekaltinti už nesėkmes ir išmokti prisiimti atsakomybę už tą blogį, kuris veša šalia mūsų. Neužmirškime Marijos Sūnaus, nes tik jis vienas gali mums padėti – sakė arkivyskupas. Po šv. Mišių gausus tikinčiųjų būrys išėjo į Kryžiaus Kelio Kalnus ir giedodami giesmes apmąstė Kristaus kančią. Po Kalvarijos Kalnų Bazilikoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ susirinkusiems Telšių vyskupijos tikybos mokytojams ir parapijiniams katechetams įteikė kanoninius siuntimus. Po iškilmių Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre tikybos mokytojais rinkosi šventinei nuotaikingai agapei.

Liepos 3 d. buvo meldžiamasi už vienuolius ir vienuoles bei pašaukimus. Tą dieną į Žemaičių Kalvarijos Šventovę rinkosi Palangos dekanato tikintieji ir vienuoliai bei vienuolės ir visos Telšių vyskupijos. Pagrindinėms šios dienos 12 val. šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišiose giedojo jungtinis Palangos, Salantų ir Kretingos parapijų choras. Sakydamas pamokslą svečias vyskupas kalbėjo apie vienuolinio pašaukimo svarbą bažnyčioje ir aukos dvasios būtinumą pašaukime. Pamokslininkas kvietė nebijoti aukotis dėl Dievo ir Bažnyčios bei atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti paskui Jį. Po šv. Mišių didelis maldininkų būrys giedodamas Kalnų giesmes apmąstė Kristaus kančią, einant Kryžiaus keliu.

Liepos 4 dieną buvo meldžiamasi už medikus ir „Caritas“ darbuotojus. Ši diena buvo skirta Akmenės dekanatui. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas J. Preikšas. Šv. Mišių metu giedojo Naujosios Akmenės jaunimo choras. Sakydamas pamokslą vyskupas kreipėsi į gausiais susirinkusius tikinčiuosius, o ypač į medikus ir „Caritas“ organizacijos narius. Vyskupas priminė, kad Kristaus veikla žemėje apėmė dvi žmogaus gyvenimo sritis: dvasios ir kūno negalias. Kristus ir šiandien veikia tą patį tik per žmones, kuriuos pašaukia padėti negandų ištiktiesiems. Bažnyčia yra pašaukta tarnauti pažeidžiamiems visuomenės sluoksniams Kristaus dvasioje. Vyskupas kreipėsi, kviesdamas visus nepabūgti aukotis dėl šalia esančio žmogaus ir grįžti prie aukos dvasios ir priminė, jog Dievas už kiekvieną auką atlygina. Švč. M. Marija yra geriausiais pavyzdys kaip reikia aukotis dėl kito ir kvietė nuoširdžiai melsti jos užtarimo visuose mūsų rūpesčiuose ir gerose pastangose. Po šv. Mišių dvi didelės maldininkų grupės – Bazilikos viduje ir lankant Kryžiaus kelio koplytėles giedodami Kalnų giesmes apmąstė Kristaus kančią.

Liepos 5 d. Šventovėje buvo meldžiamasi už jaunas šeimas. Tą dieną į atlaidus rinkosi Mažeikių dekanato tikintieji. Nuo pat ryto Kęstaičiuose, esančiuose šalia Alsėdžių, rinkosi katalikiškas jaunimas iš visos Telšių vyskupijos, taip pat net 100 jaunų žmonių iš Panevėžio vyskupijos pėsčiomis atėjo į Kęstaičius iš Kražių. Kęstaičiuose apie šią kankinystės ir kovos už tikėjimą vietą konferenciją jaunimui skaitė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Po konferencijos jaunimas pėsčiomis patraukė į Alsėdžius, kur stabtelėjo pailsėti ir pasistiprinti, o Alsėdžių parapijos klebonas kun. G. Norvilas jaunuoliams papasakojo apie miestelį ir bažnyčią.

Pagrindinėms šv. Mišioms tą dieną vadovavo Panevėžio vyskupas J. Kauneckas. Sakydamas pamokslą vyskupas kvietė tikinčiuosius branginti šeimas ir jose puoselėti tikrąsias vertybes. Vaizdžiais gyvenimiškais pavyzdžiais grįsdamas savo teiginius, pamokslininkas priminė, jog šiuo metu lietuviai pagal tyrimus paskutiniai prie Dievo, o tai reiškia, kad paskutiniai ir visur kitur. Vyskupas kvietė sugrįžti prie tikrųjų vertybių, tikėjimo, sekmadienio šventimo ir sakramentų praktikos, nes tik tokiu būdu galima pasiekti tikrąjį tautos atgimimą. Po šv. Mišių procesija pajudėjo į Kryžiaus kelią, o po jo iš buvo sutiktas jaunimas, pėsčiomis atėjęs iš Alsėdžių į Žemaičių Kalvarijos Baziliką. 17 val. jaunimas Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre susitiko su Panevėžio vyskupu J. Kaunecku. Vyskupas papasakojo apie prieš trisdešimt metų Žemaičių Kalvarijos Didžiuosiuose Atlaiduose pradėtas organizuoti jaunimo dienas, kurioms šiemet po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo sukako 10 metų.

19 val. buvo aukojamos vakarinės šv. Mišios jaunimui, kurioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Po šv. Mišių jaunimas su žvakėmis rankose, giedodami Kalnus išėjo į Kryžiaus kelią. Po Kalnų Bazilikoje grįžtančio jaunimo laukė Telšių ganytojas ir palaiminęs jaunus žmones palinkėjo jiems laimingai sugrįžti į savo namus ir savo aplinkoje liudyti Kristų.

Liepos 6 d. – pagrindinė Atlaidų diena – Didžioji Kalvarija – buvo skirta maldoms už šeimas ir parapijas. Tą dieną į Šventovę rinkosi Klaipėdos dekanato tikintieji. Nuo pat ryto į Šventovę gausiai rinkosi tikintieji iš visos Lietuvos. Tos dienos pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Šv. Mišiose giedojo jungtinis choras, kurį sudarė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės, Gargždų, Palangos, Žemaičių Kalvarijos parapijų sumos chorai. Sakydamas pamokslą kardinolas kalbėjo, jog Bažnyčios sukauptas dvasinis turtas yra neišmatuojamas ir neaprėpiamas. Bažnyčioje slypi mūsų išganymas, Marijos dėka Bažnyčioje mes sutinkame Jos Sūnų Jėzų Kristų, čia gauname mums Viešpaties dovanojamus Sakramentus kaip kelią į išganymą. Pamokslininkas, kalbėdamas apie šeimą, priminė, jog žmogiška meilė yra nepatvari ir sekli. Tik Dievo meilė yra amžina, stipri ir kurianti. Šiandien Marija mums sako: darykite, ką tik jis jums lieps. Marija nori jau dabar parodys, kaip atrasti dangų mūsų gyvenime. Pasitikėkime Jos motiniška globa ir ji nuves mus prie savo dieviškojo Sūnaus Jėzaus Kristaus – baigdamas sakė kardinolas.

Didžiulė minia po šv. Mišių, kurias tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija ir Marijos radijas, pajudėjo į Kalnus, kur giedodami giesmes ir klausydami Kryžiaus kelyje sakomų pamokslų apmąstė Kristaus kančią ir mirtį bei begalinę Dievo meilę žmogui. Tą dieną buvo minima 20-ties metų sukaktis, kai popiežius Jonas Paulius II 1988 m. gegužės 6 d. Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai suteikė Bazilikos titulą.

Liepos 7 dieną buvo meldžiamasi už ūkininkus ir žemdirbius. Ši diena buvo skirta Šilutės dekanato tikintiesiems. Tos dienos pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Sakydamas pamokslą vyskupas priminė, jog Dievo sukurtasis pasaulis yra patikėtas žmogui. Žmogus – žemdirbys turi rūpintis Dievo sukurtuoju pasauliu ir ne tik jį naudoti savo tikslams, bet ir tausoti bei saugoti. Ganytojas kvietė neužmiršti kaip žemdirbiui jo darbe reikalinga Dievo palaima. Po šv. Mišių gausus maldininkų būrys giedodami Kalnus išėjo į Kryžiaus kelią.
Liepos 8 diena buvo skirta maldoms už blaivybę ir anoniminius alkoholikus bei anoniminių alkoholikų draugijų veiklą. Ši diena buvo skirta Telšių dekanato tikintiesiems. Pagrindinėms 12 val. tos dienos šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Sakydamas pamokslą vyskupas priminė, jog šiuos metus Lietuvos seimas paskelbė blaivybės metais. Vyskupas, kalbėdamas apie blaivybės idėjų sklaidą Lietuvoje, pabrėžė gyvenimo tvirtu ir sąmoningu tikėjimu svarbą. Kryžius mums yra ne kaip gniuždantis kančios įrankis, bet kaip vilties simbolis. Ne kančią ir mirtį lemiantis, bet vedantis į prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Baigdamas pamokslą vyskupas kalbėjo, jog norisi su kryžiumi palyginti ir daugelio šeimų, daugelio žmonių gyvenimo sunkumus, kylančius dėl alkoholizmo. Tai tiesiog visos mūsų šalies kryžius. Pamokslininkas kvietė drąsiu žodžiu, liudijimu, malda, asmeniniu palaikymu ir kitokia geranoriška pagalba padėti nešti kryžių su malda ir viltimi, kad jis pamažu iš nelaimės ženklo taptų prisikėlimo ženklu.

Liepos 9 diena buvo kunigų, ministrantų ir Tauragės dekanto diena. Tą dieną iš visos Telšių vyskupijos į Žemaičių Kalvarijos Šventovę rinkosi šv. Mišių patarnautojai, kurių tą dieną šv. Mišiose dalyvavo keturiasdešimt. Pagrindinėse tos dienos šv. Mišiose kartu su iš įvairių Lietuvos vyskupijų atvykusiais kunigais koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Peter Stephan Zurbriggen. Pamokslo metu kreipdamasis į gausiai susirinkusius tikinčiuosius Apaštalinis nuncijus kalbėjo apie kunigiškojo pašaukimo ir kunigų tarnystės svarbą Bažnyčioje. Sveikindamas susirinkusius ministrantus pamokslininkas priminė, kaip svarbu jiems suprasti, jog jų tarnystė arti altoriaus yra buvimas arti Viešpaties. Patarnautojai yra kunigų bendradarbiai šv. Mišių aukoje ir jie tampa pavyzdžiu kitiems tikintiesiems.
Po šv. Mišių gausus tikinčiųjų, kunigų bei ministrantų būrys giedodami Kalnus ir Kryžiaus kelyje apmąstė Kristaus kančią. Po kryžiaus kelio su šv. Mišių patarnautojais nuotaikingoje agapėje bendravo Apaštalinis nuncijus ir Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Tą dieną, kaip ir liepos 2, 3, 4, 5 ir 6 dienomis tiesiogiai šv. Mišias transliavo Marijos radijas.

Liepos 10 dieną buvo meldžiamasi už ligonius ir įvairias priklausomybes turinčiuosius. Ši diena buvo skirta Skuodo dekanato tikintiesiems. 10 val. Žemaičių Kalvarijos senelių namuose šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o 12 val. šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC. Sakydamas pamokslą vyskupas kvietė būti ištvermingiems ligos išbandymuose ir vaizdžiai, gyvenimiškais pavyzdžiais grįsdamas vyskupas priminė, jog dažnai liga yra duodama žmogui tam, kad jis sugrįžtų pas Dievą nors, kartais, ir paskutinėmis gyvenimo valandomis. Vyskupas linkėjo visiems ligoniais besirūpinančiais ir jais besirūpinančiais stiprybės bei ištvermės vykdant kilnią ir svarbią misiją.

Liepos 11 dieną buvo meldžiamasi už politikus ir verslininkus. Ši diena taip pat buvo skirta Šilalės dekanato tikintiesiems. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas J. Tunaitis. Savo pamoksle vyskupas kalbėjo apie šeimos svarbą ir šeimose puoselėjamas vertybes bei jų svarbą visuomenėje. Šeima yra būtinas gėris tautoms, būtinai reikalingas pamatas visuomenei ir didelis lobis sutuoktiniams visą gyvenimą. Ji yra nepamainomas gėris vaikams, kurie yra tėvų meilės ir visiško jų atsidavimo vienas kitam vaisius. Šeima – tai namų Bažnyčia ir gyvybės šventovė. Skelbti visą tiesą apie šeimą, pagrįstą santuoka, yra didelė visiems tenkanti atsakomybė, kurią turi vykdyti visi, tiek Bažnyčia, tiek ir valstybė.

Po šv. Mišių politikos ir verslo atstovai ėjo Kryžiaus kelią, po kurio dalyvavo šventinėje agapėje.

Liepos 12 dieną buvo meldžiamasi už Žemaičių Kalvarijos parapiją, o taip pat ši diena buvo skirta policijai. Tą dieną Telšių vyskupas J. Boruta SJ 10 val. šv. Mišiose 32 jaunuoliams suteikė sutvirtinimo sakramentą. 12 val. šv. Mišioms vadovo Telšių ganytojas. Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie Bažnyčios misiją pasaulyje ir analizuodamas apaštalo Pauliaus laiškus susirinkusiems tikintiesiems užbaigė per visus atlaidus vykusią katechezę pagal šio apaštalo darbus.

Per visus Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kurie vyko jau prasidėjusias apaštalo Pauliaus metais, kiekvieną dieną Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo į Šventovę susirinkusiems tikintiesiems, vykdydamas katechezę pagal apaštalo Pauliaus laiškus.

Per šiuos Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus į Šventovę gausiai rinkosi jaunos šeimos su savo vaikais. Šias metais ypač gausiai Šventovę lankė broliai latviai, atvykdami į atlaidus pavieniui ir organizuotai su savo kunigais. Žemaičių Kalvarijos Šventovė – vakarų Lietuvos piligriminis centras yra dvasinio atsinaujinimo vieta, kur prie Krikščioniškųjų šeimų Karalienė stebuklingojo paveikslo kiekvienas turi puikią galimybę sustiprinti savo santykį su Dievu ir vėl iš naujo atgaivinti tikėjimo malonę ištisus metus.
 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn