Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Trečia vieta. JĖZUS MELDŽIASI ALYVŲ SODE

Trečia vieta. JĖZUS MELDŽIASI ALYVŲ SODE. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * Alyvų sode nuliūdęs, * kruvinu prakaitu apsipylęs, * Dievui Tėvui besimeldžiąs, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * pažvelk į šiuos savo žmones, * dėl kurių nesvyruodamas į kankintojų rankas pasidavei * ir Kryžiaus kančią prisiėmei. * Tu būdamas Dievas * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – JĖZŲ KRISTŲ JUDOŠIUS.)

Trečia vieta. JĖZUS MELDŽIASI ALYVŲ SODE. Fotografija Rimvydo Sprindžio VIEŠPATS LABAI NULIŪDĘS į sodą atėjo: * šventoj nakties tyloje Jis melstis norėjo.

2 Čia Jis, parpuolęs kniūbsčias priešais Tėvą savo, * prakaituodamas krauju, Jį karštai maldavo.

3 Gaują surinkęs priešų su deglais ir ginklais, * naktį slinko Judas ten Viešpaties suimti.

4 Ėjo išduot geriausio Mokytojo savo; * priėjęs šventan veidan vylingai bučiavo.

5 Tokį mat ženklą priešams Judas buvo davęs, * už skatikų trisdešimt Jį buvo pardavęs.

6 Jėzus visai maloniai bučiuojamas leidos, * nuo niekšo nenugręžė švenčiausiojo veido.

7 Ženklą pamatę, priešai tuoj Jėzų nutvėrė, * lyg plėšiką suėmė, virvę Jam užnėrė.

8 O mokiniai, ten buvę, gaują vos išvydę, * metė Jėzų pabūgę pavojaus to didžio.

9 Jėzau, už mus pridengęs savąją dievystę, * padėk visiems nukeliaut Dangaus Karalystėn.

atgal   aukštyn   tolyn