Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Pirma vieta. PASKUTINĖ VAKARIENĖ

Pirma vieta. PASKUTINĖ VAKARIENĖ. Fotografija Rimvydo Sprindžio K. GARBINAME TAVE, Viešpatie Jėzau Kristau, * ir šloviname Tave, * kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. – A. Pasigailėk mūsų! (Taip ir prie kiekvienos vietos.)

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * per Paskutinę vakarienę įsteigtu Švenčiausiuoju Sakramentu * atidavei mums save kaip maistą * ir jame palikai mūsų atpirkimo ženklą, – * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * Švenčiausiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, * išmokyk mus taip garbinti šventąsias Tavo Kūno ir Kraujo paslaptis, * kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – MOKĖ ILGAI.)

Pirma vieta. PASKUTINĖ VAKARIENĖ. Fotografija Rimvydo Sprindžio DIEVE, MŪSŲ SUTVĖRĖJAU, * maloningas Atpirkėjau, * leisk Tave mums prisiminti, * Tavo meilę išpažinti.

2 Leisk atminti mums šiandieną * Tavo šventą vakarienę – * vakarienę Paskutinę; * visada ji mus graudina.

3 Nuolankumo tuokart mokei, * kad mes būtume kitokie * nei pasaulio šio puikuoliai, * garbę mėgstantys turtuoliai.

4 Tavo pavyzdį atminsim, * pagal jį šventai gyvensim. * Te visi iš to pažįsta: * mokiniai mes esam Kristaus.

5 Tavo meilės atminimas * tegul neša sutarimą, * kad mylėtume viens kitą, * kaip mums Tavo įsakyta.

6 Leisk atminti Kūną–Kraują, * mūsų sieloms peną naują. * Sakramentas tai Švenčiausias – * palikimas mums brangiausias.

7 Čia auka nekruvinoji! * Ją mums ir dabar kartoji, * davęs naują kunigystę * savo šventajai tarnystei.

8 Ta Taurė, kurią Tu gėrei, * mums vartus dangun atvėrė; * šventas duonos Paplotėlis * mus gyvenimui prikėlė.

9 Palikai mums Testamentą – * savo Kūną–Kraują šventą. * Palikai mums savo žodį – * jis į dangų kelią rodo.

10 Dieve, mūsų Sutvėrėjau, * maloningas Atpirkėjau, * Tavo meilę atsiminę, * giedame susigraudinę.

atgal   aukštyn   tolyn