Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 8-oji - kunigų, seminaristų ir ministrantų diena Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Paskelbta: 2015-07-09 20:44:27

Liepos 8 dieną, tebesitęsiant Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, Šventovėje buvo meldžiamasi už dvasininkus, pašaukimus į kunigystę bei ministrantus. Tą dieną atstovavo Šilutės dekanatas, nes tai buvo šio dekanato kunigų bei tikinčiųjų piligrimystės į Atlaidus metas. Tos dienos pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo ir gausiai susirinkusiems kunigams, ministrantams ir tikintiesiems pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas, arkivyskupijos administratorius Sigitas Tamkevičius SJ, kartu koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, daugiau nei 70 iš įvairių Lietuvos vyskupijų parapijų atvykusių kunigų. Liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai ir Telšių vyskupijos diakonai. Šv. Mišių metu giedojo Šilutės miesto kultūros centro mišrusis choras „Vox libri“, vadovaujamas Rasos Golubovskienės.

Šv. Mišių pradžioje arkivyskupą ir visus dvasininkus bei ministrantus pasveikino ir padrąsinantį žodį jiems tarė Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ. Jis priminė gausiai susirinkusiems tikintiesiems apie kunigo misijos svarbumą ir nelengvus uždavinius Bažnyčioje ir visus kvietė kunigus lydėti malda. Sakydamas pamokslą arkivyskupas išryškino kunigų ir visų pašauktųjų esminį uždavinį – būti Kristaus liudytojais šių dienų pasaulyje. Visi įžadai ir pažadai, kuriuos duoda kunigai yra tiek vertingi, kiek palaikomi didelės meilės Jėzui. Kunigystės pašaukimas yra didelis Bažnyčios turtas, ir ne dėl to, kad pašauktieji nuveikia daug darbų Bažnyčios labui, o dėl to, kad jie tampa gerais Evangelijos liudytojais. Visi, kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai, yra Dievo vaikai ir pašaukti amžinajam gyvenimui, amžinajai laimei. Pamokslininkas priminė Kristaus žodžius apie tarnavimą dviem šeimininkams – negali žmogus tarnauti Dievui ir mamonai. Jis išryškino būtinybę atsiversti norint pasiekti sėkmingų evangelizavimo vaisių. Arkivyskupas kaip pavyzdį pateikė pal. Jurgio Matulaičio gyvenimą, kuris nebijodamas aukotis, tapo švento gyvenimo vyru, vienuoliu ir arkivyskupu, o kas svarbiausia – ištikimu Kristui iki galo. Tik tokio nusiteikimo tikintis žmogus, kunigas ar vienuolis gali daug nuveikti dėl Bažnyčios, Tėvynės, o jo vaisiai išliks ir ateityje.

Po Šv. Mišių lauke vadovaujant arkivyskupui S. Tamkevičiui SJ, o Bazilikoje kartu su Telšių vyskupijos ganytoju J. Boruta SJ buvo einami Kryžiaus Keliai, giedamos Kalnų giesmės. Po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose visiems dvasininkams buvo surengta nuotaikinga agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn