Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Dekanatų ir parapijų šeimos centrai

Registracija: registracija į pasirengimo santuokos sakramentui kursus


TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS

Katedros a. 6 Telšiai 87131

Mob. 8 679 88 349

Svetainė: www.zemaiciukalvarija.lt

El. paštas: tvseimoscentras@gmail.com


Telšių dekanato šeimos centras

Telšių I Šv. Antano Paduviečio parapija

Kalno g 1/Katedros a. 3, 87134 Telšiai,

El. paštas: telsiuseimoscentras@gmail.com 


Akmenės dekanato šeimos centras

Naujosios Akmenės Šv. Dva­sios At­siun­ti­mo pa­ra­pi­ja

L. Pet­ra­vi­čiaus g. 5, Nau­jo­ji Ak­me­nė, 85133 Ak­me­nės r.,

El. paš­tas: akmeneseimoscentras@gmail.com  


Klaipėdos miesto šeimos centras

Til­žės g. 26, 91126 Klai­pė­da,

El. paš­tas: seimoscentrasklaipeda@gmail.com


Gargždų dekanato šeimos centras (šiuo metu veiklos nevykdo)

Že­mai­tės g. 20, Gargž­dai, 961255 Klai­pė­dos r.

El. paštas: gargzduseimoscentras@gmail.com


Mažeikių dekanato šeimos centras

Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio pa­ra­pi­ja

Naf­ti­nin­kų g. 13, 89132 Mažei­kiai,

El. paštas: mazeikiuseimoscentras@gmail.com


Palangos dekanato šeimos centras

Vy­tau­to g. 88, 00101 Pa­lan­ga,

El. paštas: palangosseimoscentras@gmail.com

  • Kretingos Viešpa­ties Ap­reiški­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai pa­ra­pi­ja
    Vil­niaus g. 2, 97129 Kre­tin­ga,
    El. paštas: kretingosseimoscentras@gmail.com  


Plungės dekanato šeimos centras

Vy­tau­to g. 29, 90123 Plun­gė,

El. paštas: plungesseimoscentras@gmail.com


Skuodo dekanato šeimos centras

Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ja

Ge­di­mi­no g. 12, 98115 Skuo­das

El.paštas: skuodoseimoscentras@gmail.com


Šilalės dekanato šeimos centras

Va­lan­čiaus g. 3, 75132 Ši­la­lė,

El. paštas: silalesseimoscentras@gmail.com


Šilutės dekanato šeimos centras

Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios g. 1, 99169 Ši­lu­tė,

El. paštas: silutesseimoscentras@gmail.com


Tauragės dekanato šeimos centras

Sto­ties g. 1, 72253 Tau­ra­gė,

El. paštas: tauragesseimoscentras@gmail.com 

aukštyn