Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PASKUTINĖ DIDŽIŲJŲ ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDŲ DIENA: MELSTASI UŽ ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS IR KAIMYNINES PARAPIJAS
Paskelbta: 2014-07-22 19:36:32

Liepos 12 – ąją, paskutinę atlaidų dieną, tradiciškai buvo meldžiamasi už Žemaičių Kalvarijos ir jos kaimynystėje esančias parapijas. 10 val. 45 – čiai iš Žemaičių Kalvarijos ir Barstyčių parapijų jaunų žmonių Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris vadovavo Šv. Mišių koncelebrai, suteikė sutvirtinimo sakramentą. Sakydamas pamokslą vyskupas jaunimui ir visiems susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie krikščioniško gyvenimo ypatumus, apie maldos, sakramentų, Šv. Mišių šventimo sekmadieniais svarbą ir gyvenimą Dievo malonėje.

12 val. Šv. Mišioms, Sumai, vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, būrelis atvykusių kunigų, giedojo Žemaičių Kalvarijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Lenos Kaubrytės. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas tikintiesiems priminė Žemaičių Kalvarijos Šventovės istorinius aspektus, o taip pat kalbėjo, remdamasis popiežiaus Pranciškaus mokymu, apie krikščionio pašaukimą būti šioje žemėje Jėzaus sekėju ir nešti jo kryžių. Krikščionis yra tas, kuris tarnauja – tarnauja Dievui, Bažnyčiai, žmonėms, tas, kuris aukojasi dėl kitų. Vyskupas kvietė visus gyventi atgailos ir aukos dvasia ir nuolat atgauti jėgas dvasinei kelionei Žemaičių Kalvarijos Šventovėje.

Po Šv. Mišių iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio kalnus buvo užbaigti šių metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Po visų pamaldų Telšių vyskupas J. Boruta SJ tardamas užbaigos žodį dėkojo Dievui už malones ir kvietė tikinčiuosius nuolat atvykti į Šventovę, kur ištisus metus vyksta kasmėnesiniai atlaidai ir tokie bus jau rugpjūčio 4 d. Taip pat vyskupas visus pakvietė į kunigo pranciškono, poeto Leonardo Andriekaus šimtąsias metines, kurios bus minimos 2014 m. liepos 20 d. 12 val. Barstyčių bažnyčioje.

Taip pat visiems pridėjusiems prie Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų organizavimo padėkos žodį tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas.

Šias, Šeimos metais, švenčiant 375 – ąsias Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio įkūrimo metines liepos 2 – 7 dienomis iš Žemaičių Kalvarijos Bazilikos per Marijos Radiją buvo tiesiogiai transliuojamos Šv. Mišios, Kalnų giesmės, bei iš laikinosios studijos laidos, o taip pat liepos 8 d. 12 val. Šv. Mišios buvo tiesiogiai transliuojamos per LRT.

Per 2014 m. liepos 1 – 12 dienomis į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus atvyko daug tikinčiųjų, ypač džiugu, jog prie Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo į šią šeimų šventovę vis daugiau renkasi šeimos, o ypač jaunos šeimos su vaikais, kas teikia džiugią viltį Bažnyčios ir Lietuvos ateitimi.

                                 Kan. Andriejus Sabaliauskas 

aukštyn