Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PAGRINDINĖ ATLAIDŲ DIENA – DIDŽIOJI KALVARIJA
Paskelbta: 2014-07-07 17:53:25

Liepos 6 diena – pagrindinė Atlaidų diena, Didžioji Kalvarija buvo skirta maldoms už Tėvynę Lietuvą, nes tą dieną minėjome Karaliaus Mindaugo ir Karalienės Mortos karūnavimą. Ši diena taip pat buvo skirta piligrimams iš Latvijos – brolių latvių diena bei Klaipėdos ir Akmenės dekanatų tikinčiųjų piligrimystei. Gausus būrys tą dieną atvyko melstis iš įvairių Latvijos vyskupijų ir parapijų. Tą dieną 10 val. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas, Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapijos klebonas kan. Vilius Viktoravičius, Šv. Mišių metu giedojo Akmenės ir Naujosios Akmenės parapijų jungtinis choras, vadovaujamas šių parapijų vargoninkų.

Pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo Apaštališkas Nuncijus Pabaltijo kraštams arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, koncelebravo vyskupai iš Latvijos – Jelgavos vyskupijos vyskupas ordinaras Edvards Pavlovskis, vyskupas emeritas Antons Justs, Liepojos vyskupijos vyskupas Viktors Stulpins, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, nemažas būrys atvykusių kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko Mindaugo Gudžiūno. Pamokslą per Šv. Mišias pasakė Liepojos vyskupijos vyskupas Viktors Stulpins. Šv. Mišių metu visus pasveikino, o į brolius latvius latviškai prabilo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis taip visiems priminė šios Valstybės dienos svarbumą tiek lietuviams, tiek latviams ir išsamiai nušvietė Mindaugo ir Mortos karūnavimo istorines aplinkybes bei to meto situaciją. Pamokslą sakydamas Liepojos vyskupas išryškino Marijos vaidmenį šeimos gyvenime bei keliaujant tikėjimo keliu. Kalbėdamas apie šeimą vyskupas išryškino maldos ir dvasinio gyvenimo būtinybę bei svarbą. Kvietė visus mokytis iš Marijos kaip reikia gyventi ir sutarti gyvenant šeimose. Kokį didelį vaidmenį vaidina malda ir bendras tikėjimas bei jo praktika. Pamokslininkas ragino šioje šventovėje melsti malonių iš Dievo per Krikščioniškų Šeimų Karalienės užtarimą ypač šeimoms.

Po Šv. Mišių tiek lauke, tiek Bazilikoje buvo einamas Kryžiaus kelias, giedami Kalnai, kuriuos, kaip ir 12 val. Šv. Mišias, tiesiogiai transliavo Marijos Radijas.

Tos dienos vakarą ir Žemaičių Kalvarijoje, kaip ir visoje Lietuvoje bei už jos ribų 21 val. jau penktą kartą buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas – Tautiška giesmė.
 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Nuotraukos klier. Felikso Špoko

 

aukštyn