Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

LIEPOS 4 D. MELSTASI UŽ POLICIJOS IR TEISĖSAUGOS DARBUOTOJUS
Paskelbta: 2014-07-07 07:24:11

Liepos 4 – oji, trečia Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, buvo skirta maldoms už Lietuvos policijos ir teisėsaugos darbuotojus bei tą dieną į Šventovę rinkosi ir Gargždų dekanato tikintieji. 10 val. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Priekulės parapijos klebonas kun. Česlovas Degutis, giedojo Veiviržėnų parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Romo Starkučio. 

12 val. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM taip pat Lietuvos policijos vyriausiasis kapelionas kun. Algirdas Toliatas, Telšių vyskupijoje policijos kapelionais dirbantys kunigai kan. Remigijus Saunorius, kan. Vilius Viktoravičius, kun. Gintaras Lengvinas, kiti Gargždų dekanato bei iš kitus atvykę kunigai. Šv. Mišiose grojo LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, kurio meno vadovas Egidijus Miknius, giedojo Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio. 

Šią dieną Bazilikoje meldėsi daugiau nei du šimtai iš visos Lietuvos atvykusių policijos darbuotojų, taip pat į Šv. Mišias atvyko Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Gintaras Aleksandravičius, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis bei Klaipėdos, Telšių, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės, Alytaus, Vilniaus, Tauragės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viršininkai ir kai kurių pavaduotojai, o taip pat ir rajonų policijos komisariatų viršininkai. 

Sakydamas pamokslą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie būtinybę melstis už šeimas šiais šeimos metais, išryškino tikėjimo praktikos svarbą ir kvietė visus atverti savo širdis Kristui, kad būtent Jis galėtų mums duoti apstaus gyvenimo. Vyskupas išryškino šių dienų problemas, kylančias iš nenoro priimti į savo gyvenimus Kristaus, nesileidžiant, kad jis nušviestų žmogiškąją būtį. Pamokslininkas ragino išmokti gyventi tikėjimo džiaugsmu ir pasikliauti Kristumi, kuris teikia išganymą bei viltį ir atsako į visus gyvenimo iššūkius. 

Šv. Mišių pabaigoje policijos atstovai tarė padėkos žodį vyskupams ir kunigams ir pasidžiaugė bendradarbiavimo su Bažnyčia rezultatais bei visiems kapelionams įteikė atminimo ženklus. 

Didelis būrys policininkų, gražia rikiuote, su paradine uniformą išėjo į Kryžiaus kelią, taip pat policininkai nešė ir procesijoje reikalingus liturginius reikmenis. Po visų pamaldų policijos ir teisėsaugos darbuotojai susitiko nuotaikingoje agapėje Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose. 

Liepos 5 – oji maldų už jaunimą ir jaunas šeimas bei Palangos dekanato diena.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

Nuotraukos klier. Felikso Špoko

 

aukštyn