Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

LIEPOS 3 - OJI - MALDŲ UŽ KATECHETUS, TIKYBOS MOKYTOJUS IR VISUS PEDAGOGUS DIENA
Paskelbta: 2014-07-04 07:25:37

 MALDŲ UŽ TIKYBOS MOKYTOJUS, KATECHETUS IR VISUS PEDAGOGUS DIENA

 
Liepos 3 dieną, tęsiantis Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus bei visus pedagogus. Ši diena buvo taip pat skirta ir Skuodo dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 10 val. Šv. Mišioms Bazilikoje vadovavo ir pamokslą pasakė Skuodo dekanato dekanas, Skuodo parapijos klebonas kun. Saulius Damašius. 
 
Nuo pat ryto į Žemaičių Kalvariją rinkosi Telšių vyskupijos tikybos mokytojai bei katechetai ir kitų sričių pedagogai. Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre vyko jiems skirtas renginys. Visus susirinkusius pedagogus pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius, Telšių vyskupo vikaras mons. kan. Rimantas Gudlinkis. Visi kalbėjusieji pasidžiaugė susirinkusiais tikybos mokytojais ir drąsino ir toliau vykdyti kilnią misiją dėstant tikybą ir mokant jaunąją kartą tikėjimo tiesų bei tikrųjų vertybių puoselėjimo. Po sveikinimų susirinkusieji turėjo puikų laiką žiūrėdami poetinę – muzikinę kompoziciją „Palaimingoji Krikšto šviesa“. Kompoziciją režisavo Telšių „Žemaitės“ dramos teatro režisierė Laimutė Pocevičienė, teksto autorė Elena Borusevičiūtė – Šidlauskienė, grojo Telšių muzikos mokyklos mokytojai, pagrindinius vaidmenis atliko aktoriai doc. P. Bielskis, V. Kochanskytė ir kiti. Po meninės kompozicijos Lietuvos ir Telšių vyskupijos 
katechetikos centro direktorius mons. kan. R. Gudlinkis ir Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė apžvelgė tikybos dėstymo tendencijas Telšių vyskupijoje, įteikė padėkas veikliausiems ir išradingiausiai dirbantiems pedagogams, pasveikino šiais metais aukštesnes kvalifikacijos kategorijas įgijusius pedagogus, jiems ir metodinių būrelių pirmininkams įteikė atminimo dovanėles. 
 
12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms, kuriose dalyvavo apie du šimtai atvykusių tikybos mokytojų iš visos Telšių vyskupijos, vadovavo ir pamokslą pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kartu koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir būrelis kunigų ne tik iš Skuodo dekanato. Šv. Mišių metu giedojo Skuodo Švč. Trejybės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Bronislovo Anužio. 
 
Sakydamas pamokslą kardinolas kalbėjo apie svarbą melstis už šeimas bei jaunimą. Jis kreipėsi į tikybos mokytojus, kviesdamas juos su tikėjimu vykdyti jiems patikėtą misiją ir pasitikint Dievu jaunimą mokyti tikėjimo tiesų. Kardinolas pasidalino savo asmenine patirtimi apie gyvenimo kelio paieškas ir kas daro įtaką jaunam žmogui renkantis gyvenimo kelią ir atpažįstant savo pašaukimą. Jis pabrėžė, kad tikybos mokymas ir tikybos mokytojai yra pagalba ieškant atsakymo į esminius gyvenimo klausimus. Kardinolas palinkėjo visiems, ugdantiems jaunąją kartą ištvermės ir tikėjimo tvirtumo šitame sunkiame, tačiau labai atsakingame ir svarbiame darbe. 
 
Po Šv. Mišių maldininkai meldėsi eidami Kryžiaus kelią, kuriam lauke vadovavo ir Šv. Kryžiaus relikvija maldininkus laimino Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, o Bazilikos viduje Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Po Kalnų procesijos Telšių vyskupas J. Boruta SJ Bazilikoje dideliam būriui Telšių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų įteikė kanoninius siuntimus dėstyti tikybą ar dirbti katecheto darbą parapijoje 
bei įteikė atminimo dovanėles.
 
Po pamaldų tikybos mokytojai ir katechetai turėjo nuotaikingą agapę Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose ir puikų tarpusavio pabendravimo laiką. 
 
Liepos 4 diena – maldų už policiją ir teisėsaugą diena bei Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminės kelionės metas. 
 
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Nuotraukos klier. Felikso Špoko
 
 
aukštyn