Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PASKUTINĖ DIDŽIŲJŲ ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDŲ DIENA (liepos 12 d.)
Paskelbta: 2013-07-13 13:02:00

2013 m. liepos mėnesio 12 dieną, penktadienį, Žemaičių Kalvarijoje buvo užbaigti jubiliejiniai Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Tą dieną buvo meldžiamasi už Žemaičių Kalvarijos ir kaimynines parapijas. Taip pat ši diena buvo skirta Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 
10 val. Šv. Mišioms vadovavo ir jų metu 39 jaunuoliams iš Žemaičių Kalvarijos, Barstyčių parapijų Sutvirtinimo sakramentą suteikė Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Šv. Mišių pradžioje apie rengimąsi Sutvirtinimo sakramentui papasakojo Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonas kan. Jonas Ačas ir Barstyčių parapijos klebonas kun. Tomas Žlibinas. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie Šv. Dvasios dovanas, kvietė jaunus žmones nuolat gyventi tikėjimu, praktikuoti, gilintis, atsiverti Dievo malonei ir pasitikėti juo savo gyvenime. 
12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišiose giedojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos didysis Sumos choras, vadovaujamas vargonininkė Rūtos Černeckienės. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas išryškino Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus svarbą. Cituodamas pal. popiežiaus Jono Pauliaus II laišką, rašytą Lietuvos vyskupams kai Lietuva šventė 600 metų jubiliejų. Per tapimą krikščionimis į mūsų kraštą atėjo švietimas, raštas, medicinos pasiekimai ir daugybė kitų krikščioniškosios civilizacijos dalykų. Taip pat vyskupas kvietė tą Jubiliejų švęsti šeimose, jubiliejaus proga prie namų statyti, atnaujinti kryžius, koplytstulpius, koplytėles, išgyventi tikėjimo džiaugsmą ir bendrystę. Jubiliejaus proga svarbu dalyvauti renginiuose, tačiau jubiliejaus šventimo vaisiai turi atsispindėti žmonių dvasiniame gyvenime kasdienybėje. 
Po Šv. Mišių, Kryžiaus kelio procesijos, kurios priekyje kryžių nešė Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius, už visas patirtas malones per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus šiais jubiliejiniais metais, skambant Bazilikos varpams, mušant didiesiems būgnams buvo giedamas padėkos himnas Dievui „Tave, Dieve, garbinam...“ Padėkos žodžius už atlaidų organizavimą, pagalbą ir palaikymą visiems tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas. Tardamas pabaigos žodį Telšių vyskupas J. Boruta SJ pakvietė visus į Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus renginius Žemaičių Kalvarijos Šventovėje 2013 m. liepos mėn. 29, 30, 31 dienomis, kada vyks Ateitininkų, Marijos legiono, Šeimų centrų kongresai, o taip pat aktyviai dalyvauti rugpjūčio 1, 2, 3 ir 4 dienomis vyksiančiuose Jubiliejiniuose renginiuose Telšiuose ir Varniuose. 
Šiais metais per Jubiliejinius atlaidus minėjome Žemaičių Krikšto 600 sukaktį, pal. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje dvidešimtmetį, ta proga Tremtinių koplyčioje per visus atlaidus veikė tam įvykiui paminėti skirta paroda, taip pat Žemaičių Kalvarijos Bazilikos 25 – ąsias metines. Daug gausių malonių Viešpats teikė per šiuos Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, per ilgiausius savo trukme Lietuvoje – dvylikos dienų atlaidus. Šventovėje atlaidai vyksta kiekvieno mėnesio 2 dieną ir maldininkų laukia nuolatos.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Foto nuotraukos klier. Edvino Bružo

 

 

aukštyn