Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

VIENUOLIŲ IR GARGŽDŲ DEKANATO DIENA (liepos 8 d.)
Paskelbta: 2013-07-09 07:46:15

 2013 m. liepos 8, septintoji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, buvo skirta maldoms už vienuolius, vienuoles ir pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą. Ta diena taip pat buvo skirta Gargždų dekanato tikinčiųjų piligrimystei. Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Gargždų dekanato bei iš kitur atvykę kunigai ir kunigai vienuoliai. Šv. Mišiose meldėsi ir būrelis seserų vienuolių. Šv. Mišių metu giedojo Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargoninko Petro Katauskio, chorui pritarė pučiamųjų orkestras iš Telšių, vadovaujamas Adolfo Lukošiaus. 
Sakydamas pamokslą vyskupas Arūnas Poniškaitis išryškino Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus šventimą Tikėjimo metais. Jis kalbėjo apie tikėjimo ir Krikšto sakramento santykį ir to santykio svarbą žmogaus išganymo kelyje. Kriepdamasis į Dievui pašvęsto gyvenimo atstovus išryškino jų pašaukimo svarbą šių dienų visuomenėje. Kalbėjo apie tris vienuolinius įžadus – neturtą, klunsnumą ir skaistumą, kuriuos vykdydami vienuoliai ir vienuolės tampa Kristaus nešėjais pasauliui. Marijos pavyzdžiu, kuri dar po savo širdimi nešiodama kūdikėlį Kristų jau nunešė į Elzbietos namus ir taip tapo jos namų džiaugsmo priežastimi. Vyskupas linėjo visiems būti Kristaus dvasios nešėjais ir liudijant jį savo gyvenimu būti kitiems Dievo artumo patirties priežastimi. Jis padrąsino to mokytis iš Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, ypač šią dieną, kai ypatingai buvo meldžiamasi už vienuolius ir vienuoles. 
Po Šv. Mišių ir ganytojų palaiminimo dvi procesijos iškeliavo apmąstyti Kristaus kančią, einant Kryžiaus kelią. Lauke procesijai vadovavo vyskupai A. Poniškaitis ir L. Vodopjanovas OFM, o Bazilikoje – Telšių vyskupas J. Boruta SJ. 
Po Kryžiaus kelio procesijų grįžtančius į namus piligrimus ganytojai palydėjo palaiminimu, kviesdami visus nuolat čia atvykti ir melstis prie stebuklingojo Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

klier. Edvino Bružo foto akimirkos 

 

aukštyn