Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PENKTĄJĄ ATLAIDŲ DIENĄ MELSTASI KARTU SU PILIGRIMAIS IŠ LATVIJOS (liepos 6 d.)
Paskelbta: 2013-07-07 10:04:06

 2013 m. liepos 6 – oji Lietuvos karaliaus Mindaugo ir jo žmonos Mortos karūnavimo, penktoji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena. Tą dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje buvo meldžiamasi už mūsų kaimynus brolius latvius, kurie nuo pat ryto iš įvairių Latvijos vietovių rinkosi į atlaidus. Taip pat tą dieną jaunimo piligrimų grupės iš Kretingos ir Palangos, iš Mažeikių, Kražių atėjo į Šventovę, nes liepos 6 – osios vakaras buvo skirtas jaunimui. 
12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Latvijos Jalgavos ir Liepojos vyskupijų vyskupas ordinaras Edvards Pavlovskis, koncelebravo Jalgavos vyskupas emeritas Antonis Justs, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas, Akmenės dekanato, nes ši diena buvo skirta jiems, bei iš Latvijos ir kitų Lietuvos vyskupijų atvykę kunigai. Šv. Mišiose giedojo Akmenės dekanato jungtinis choras, vadovaujamas Akmenės parapijos vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės, taip pat giedojo ir iš Latvijos atvykę tikintieji. Pamokslą pasakė Jalgavos vyskupas emeritas Antonis Justs. 
Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusius piligrimus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis į brolius latvius kreipėsi latviškai ir visiems priminė Žemaičių Kalvarijos Šventovės sąsajas su latvių mylima Šventove Agluonoje, kurioje, kaip ir Žemaičių Kalvarijoje dirbo vienuoliai domininkonai, o kai 1889 m. Žemaičių Kalvarijoje veikiantį domininkonų vienuolyną caro valdžia uždarė, paskutinieji vienuoliai iš čia buvo išvežti į Agluoną, kur ir palaidoti. 
Pamokslininkas vyskupas Antonis Justs kalbėjo apie dviejų tautų – latvių ir lietuvių sąsajas, nes pirmasis ir vienintelis lietuvių karalius Mindaugas buvo vedęs latvę Mortą, kilusią nuo Agluonos. Lietuvių vienintelis karalius – Mindaugas, o latvių vienintelė karalienė – Morta. Latviai ruošiasi statyti paminklą Lietuvos karaliui Mindaugui bei karalienei Mortai. Taip pat vyskupas kalbėjo apie susitikimo su Kristumi svarbą. Žmogus, savo gyvenimo kelyje susitikęs Kristų keičia gyvenimo kryptį, tai jam padeda atpažinti savo pašaukimą. Vyskupas priminė, jog visi per krikštą tampame Dievo vaikais, tos pačios Bažnyčios nariais. Ir kaip Marija susitinka Elzbietą, taip dvi krikščioniškos tautos – lietuvių ir latvių – susitikdamos šioje Šventovėje atneša gerąją žinią. Bendrystės, tarpusavio palaikymo, o svarbiausia – tikėjimo vienybės žinią. Vyskupas kvietė šią vienybę puoselėti ir branginti, nes tai charakterizuoja krikščioniškumo esmę. 
Po Šv. Mišių maldininkai iškeliavo į Kryžiaus kelią, kur buvo giedamos giesmės tiek lietuvikškai, tiek ir latviškai, o po Kalnų lauke bei Bazilikoje, atsisveikinimo žodį tarė Jalgavos ir Telšių vyskupijų vyskupai, palinkėdami maldininkams atvykti į Žemaičių Kalvarijos Šventovę per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus į jau tradicija tapusią brolių latvių dieną. 

Liepos 6 – osios vakaras Žemaičių Kalvarijoje buvo skirtas jaunimui. 18 val. Bazilikoje vyko Švč. Sakramento adoracija. 19 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, būrelis kunigų. Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos metu giedojo Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katausko. Šv. Mišių pradžioje į pilnutėlę Baziliką prisirinkusio jaunimo kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis kalbėjo apie liepos 6 – osios reikšmę ir svarbą mūsų tautos ir valstybingumo bei krikščionybės atėjimo į Lietuvą istorijoje. Taip pat priminė Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus šventimo aspektus bei istorijos tėkmėje Katalikų Bažnyčios atėjimo į Žemaitiją susiklosčiusias aplinkybes. 
Vyskupas L. Vodopjanovas OFM pamosklo metu kalbėjo jaunimui apie santykį su Jėzumi, draugystės būtinumą su juo ir kvietė būti atviriems Kristui savo gyvenimo kelyje. 
Po Šv. Mišių 21 val. jaunimas su Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojais, kartu su Telšių vyskupu J. Boruta SJ sugiedojo Lietuvos Respublikos himną – Tautinę giesmę ir su žvakėmis rankose, giedodami Kalnų giesmes išėjo į Kryžiaus kelią, kur klausydamiesi kunigų sakomų pamokslų, melsdamiesi apmąstė Kristaus kančią ir jo meilę žmonėms. Keli šimtai jaunų žmonių grįžę į Baziliką po Kalnų rado Šventovėje jų belaukiantį Telšių vyskupą J. Borutą SJ, kuris palydėjo jaunimą savo ganytojiniu palaiminimu bei padrąsinančiu žodžiu liudyti savo tikėjimą pasauliui ir skelbti Gerąją Žinią savo bendraamžių tarpe. 


Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

klier. Edvino Bružo užfiksuotos foto akimirkos

 

 

 

 klier. Edvino Bružo užfiksuotos foto akimirkos iš jaunimo vakaro

 

 

 

aukštyn