Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

TREČIĄJĄ ATLAIDŲ DIENĄ MELSTASI UŽ KATECHETUS IR TIKYBOS MOKYTOJUS (liepos 4 d.)
Paskelbta: 2013-07-05 10:15:23

2013 m. liepos 4 – oji, trečioji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, buvo skirta tikybos mokytojams, parapijiniams katechetas bei Šilutės dekanato tikintiesiems. Nuo pat ankstyvo ryto į Žemaičių Kalvarijos miestelį rinkosi gausūs maldinkų būriai, o taip pat iš visos Telšių vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai. 
10 val. Žemaičių Kalvarijos kultūros centre vyko jiems skirta konferencija. Į ją atvyko Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir garbus svečias iš Vilniaus – Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Didelį būrį susirinkusių tikybos mokytojų bei katechetų pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o konferencijoje pagrindinį pranešimą skaitė arkivyskupas G. Grušas. Susirinkusiesiems jis kalbėjo apie Dievo skelbimo šių dienų pasaulyje aktualijas, sunkumus bei pasitaikančius išbandymus. Jis išsamiai pristatė Bažnyčios mokymo apie katechezavimą ir tikėjimo tiesų perdavimą esmę. Drąsino mokytojus nebijoti, drąsiai liudyti tikėjimą, gyventi Kristaus dvasia, remtis Dievo Žodžiu, nuolat tobulinti savo dvasinį gyvenimą, skityti įvairią literatūrą ir taip papildyti savo žinias, tam, kad vis profesionaliau, giliau ir aiškiau jauniems žmonėms būtų perduotos žinios apie tikėjimą, Dievą, Bažnyčią. Arkivyskupas skatino būti aktyviais ir gyventi tikėjimo šviesoje, kad Geroji Naujiena būtų skelbiama visame pasaulyje. 
Po Vilniaus arkivyskupo metropolito pranešimo Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis ir Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė aptarė per praeitus metus nuveiktus darbus, pristatė kvalifikacijas pakėlusius tikybos mokytojus, įteikė jiems atminimo dovanėles, padėkos raštais pagerbė aktyviausius, geriausiai tikybos pamokas organizavusius ir į parapijinę veiklą įsijungusius tikybos mokytojus ir katechetus. 
Po konferencijos visi rinkosi į tos dienos pagrindines 12 val. Šv. Mišias, kurių koncelebrai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, koncelebravo Telšių vykupas J. Boruta Sj, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Kauno arkivyskupo metropolito pagalbininkas vyskupas K. Kėvalas, nemažas būrys kunigų iš Šilutės dekanato bei kitų parapijų. Šv. Mišiose giedojo Pagėgių parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargoninko Felikso Alimo. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. 
Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Analizuodamas tos dienos Dievo Žodį arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Dievas kviečia žmogų būti liudytoju, jo mokslo skelbėju. Jis išryškino, jog būtent tas pašaukimas padaro žmogų laimingą. Kalbėdamas apie Dievo teikiamas dovanas arkivyskupas išryškino gyvybės dovanos svarbą ir jos branginimą, kalbėjo apie Krikšto malonę, kokie mes tapome per Krikštą – nuplauti, atgimdyti. Tapome Dievo šventovėmis, todėl arkivyskupas klausė ar mes šalia gimtadienių švenčiame ir savo Krikšto dieną? Jo teigimu, tai yra momentas, perkeičiantis mus ir suteikiantis visą kitą žmogiškosios egzistencijos lygį – orientuoja mus į amžinąjį gyvenimą, padaro Bažnyčios nariais. Arkivyskupas ragino būti drąsiai tikėjime ir šlovinti Dievą, kad taip taptume liudytojais ir jo meilės nešėjais. 
Po Šv. Mišių Kryžiaus Kelio procesijai lankant koplyčias vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas ir Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, o Bazilikos viduje procesijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. 
Po Kryžiaus Kelio Kalnų tradiciškai, tikybos mokytojų ir katechetų dienoje, Telšių vyskupas J. Boruta SJ Telšių vyskupijoje besidarbuojantiems tikybos mokytojams ir parapijiniams katechetams įteikė kanoninius siuntimus ir atminimo dovanėles. 
Po pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namų salėje buvo surengta agapė.


Kan.teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Foto akimirkos iš trečiosios atlaidų dienos

   

aukštyn